Menu
Ruszamy z nowymi projektami. Wywiad z Markiem Chibowskim

Ruszamy z nowymi projektami. Wywiad z Markiem Chibowskim

2017-08-17

Z Markiem Chibowskim, prezesem Xcity Investment, rozmawialiśmy o specyfice działania spółki, jej zadaniach, realizowanych inwestycjach, wyzwaniach i puli nowych projektów.

Raport Kolejowy: Zbliża się półrocze Pańskiej prezesury. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan kondycję spółki? Z realizacji jakich projektów jest Pan szczególnie zadowolony?

Marek Chibowski: Pół roku dla branży nieruchomości to stosunkowo krótki okres. Procesy inwestycyjne od zapoczątkowania projektu do wyjścia z inwestycji liczy się w latach. Dlatego wolałbym skupić się na przyszłości.Patrząc na spółkę bardzo wysoko oceniam wiedzę i doświadczenie zespołu – to na pewno stanowi ogromną wartość firmy.

Wkrótce ruszamy z nowymi projektami, będzie o nas słychać. Składamy nowe wnioski dotyczące uruchomienia projektów do PKP SA, mamy już zgody na realizację części z nich. Oczywiście od takiej zgody musi jeszcze minąć dużo czasu zanim rozpocznie się faktyczna budowa: musimy przeprowadzić postępowanie na wybór współinwestora, dokonać z wybranym podmiotem szeregu uzgodnień, podpisać umowę inwestycyjną, a potem wspólnie z partnerem przejść przez całą procedurę administracyjną związaną z przygotowaniem inwestycji.

RK: Co wyróżnia Xcity Investment na tle innych podmiotów zajmujących się zarządzaniem oraz modernizacją nieruchomości?

MCh: Wyróżnia nas formuła działania. Za pośrednictwem PKP SA mamy dostęp do dużej liczby nieruchomości, często znajdują się one w samych centrach miast w bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowych. Są to więc bardzo atrakcyjne lokalizacje.  Analizujemy te tereny, jeśli uznamy, że któryś ma potencjał przyglądamy się szczegółom –dokonujemy analizy otoczenia, potencjałurynku, chłonności, etc.

Dopiero kiedy stwierdzimy, że projekt dobrze rokuje, występujemy do PKP SA o zgodę na jego uruchomienie i, gdy ją otrzymamy, rozpoczynamy stosowną procedurę, która prowadzi do wyboru współinwestora. To długotrwały proces, często analizujemy oferty wielu inwestorów. Wybieramy taką ofertę, która w naszej ocenie zapewnia największą wartość dodaną, maksymalizację przychodu dla PKP SA, a równocześnie daje największą gwarancję, że zostanie zrealizowana w takim zakresie, na jaki umówiły się strony.

Chcemy być także podmiotem, który jest społecznie odpowiedzialny. Stąd pomysł realizowania warsztatów urbanistycznych. Staramy się, aby nasze projekty nie tylko spełniały cele biznesowe, ale także stanowiły wartość dodaną dla miast, w których są realizowane, a także dla ich mieszkańców.

RK: Jakie projekty obecnie realizuje Xcity?

MCh: W tej chwili realizujemy siedem projektów. Dla pięciu mamy już wybranych inwestorów. Najbardziej zaawansowany jest projekt Warszawa Zachodnia, w skład którego wchodzi dworzec PKP oraz kompleks dwóch budynków biurowych. Dworzec i pierwszy budynek biurowy są już gotowe, drugi budynek biurowy zostanie ukończony w trzecim kwartale br. Pozostałe cztery projekty: Warszawa Gdańska realizowana wspólnie z Ghelamco, Gdynia Międzytorze z Semeko Grupa Inwestycyjna oraz Mińsk Mazowiecki i Konin wspólnie z Dekada Realty są w trakcie uzgodnień administracyjnych.

Ponadto trwają dwa postępowania na wybór inwestorów – do projektu, który powstanie przy Alejach Jerozolimskich 140 oraz przy ul. Szczęśliwickiej 62. Spodziewamy się, że wywybranych partnerów poznamy jeszcze w tym roku.

RK: Powiedział Pan, że spółka planuje kolejne inwestycje.

MCh: Tak. Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku uruchomimy procedurę wyłaniania inwestorów dla kolejnych siedmiu projektów: w Bielsku-Białej, Elblągu, Kole, Koszalinie, Kutnie, Oleśnicy oraz Skarżysku Kamiennej. We wszystkich planujemy funkcję handlową. Uzyskaliśmy również zgodę na realizację dwunastu nowych projektów – trwają teraz analizy i mam nadzieję, że niedługo będziemy gotowi do uruchomienia tych postępowań.

RK: Proszę opowiedzieć nam więcej o warsztatach urbanistyczno-planistycznych w Gnieźnie. Dlaczego ta lokalizacja?

W Gnieźnie dysponujemy terenem w samym centrum miasta o wielkości 25ha. To bardzo duży obszar, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bez tego dokumentu nie mieliśmy szans na uruchomienie projektu w tej lokalizacji. Warsztaty pozwolą nam wypracować koncepcję, na podstawie której najpierw zostanie przygotowany wniosek do zmiany Studium oraz następnie do uchwalenia MPZP na tym obszarze.

W nasze działania angażują się władze Gniezna. Dowodem na to jest fakt, że z końcem kwietnia Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

RK: Na czym mają polegać te warsztaty? Dlaczego właśnie taka forma?

MCh: Warsztaty urbanistyczno-planistyczne w Gnieźnie realizujemy w formule charrette, przy współpracy z zewnętrzną firmą specjalizującą się w takich działaniach. Formuła ta zakłada wspólne wypracowanie rozwiązań przez wszystkich interesariuszy. Dzięki temu udaje się stworzyć koncepcję godzącą lokalne uwarunkowania, oczekiwania właściciela terenu, czyli w tym wypadku PKP SA, a także oczekiwania lokalnych władz, społeczności i biznesu. Tylko w ten sposób może powstać atrakcyjna, przyciągająca ludzi tkanka miejsca.

RK: Czy zamierzają Państwo organizować takie warsztaty również w innych lokalizacjach?

MCh: Gniezno jest pierwszą lokalizacją, w której zdecydowaliśmy się na realizację warsztatów urbanistyczno-planistycznych. Mamy jednak dostęp do dużych terenów kolejowych również w innych miastach. Chcielibyśmy, żeby tego typu działania stały się standardem tam, gdzie brak jest MPZP. Zależy nam, aby takie obszaryzagospodarować w sposób przemyślany.

RK: Czy prywatni inwestorzy są zainteresowani współpracą z Xcity?

MCh: Obserwujemy duże zainteresowanie naszymi projektami. Inwestorzy dostrzegają zalety współpracy z nami – możliwość realizacji projektów w atrakcyjnych lokalizacjach i brak konieczności płacenia za grunt na początku procesu inwestycyjnego. Średnio każdym projektem zainteresowanych jest kilkanaście podmiotów. W zależności od projektu otrzymujemy od pięciu do dziesięciu ofert i z nich wybieramy współinwestora.

RK: Na jakich zasadach przebiega taka współpraca?

MCh: Projekty realizujemy w formule joint venture, wspólnie ze współinwestorami. PKP SA za pośrednictwem Xcity Investment wnosi grunt do spółki projektowej, a wybrany partner odpowiada za realizację inwestycji. Zadaniem Xcity Investment jest między innymi nadzór nad realizacją wynegocjowanej przez nas Umowy Inwestycyjnej, koordynacja prac na styku ze spółkami z grupy PKP czy władzami lokalnymi.

RK: Pod jakim kątem oceniają Państwo potencjalnych inwestorów?

MCh: Tak jak wspomniałem, wszystkie projekty realizujemy ze współinwestorami. Dlatego dla każdej inwestycji otwieramy postępowanie na wybór podmiotu z którym wspólnie zrealizujemy inwestycję. Po zebraniu ofert sprawdzamy czy oferenci spełniają warunki formalno-prawne oraz oceniamy ich sytuację finansową, doświadczenie oraz propozycję biznesową dla danej lokalizacji. Zawsze dokładnie weryfikujemy realność zapewnień potencjalnych inwestorów. Oceniamy szereg różnych kryteriów i dopiero na tej podstawie decydujemy z którym podmiotem podpisać Umowę Inwestycyjną. Często przed ostatecznym wyborem współinwestora odbywamy negocjacje w celu doprecyzowania ofert.Ponieważ realizacja inwestycji z partnerem oznacza zawiązanie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, ważny jest dla nas nie tylko wynik finansowy, ale także ograniczenie ryzyka związanego z realizacją projektu. Z uwagi na fakt, że działamy w interesie spółki Skarbu Państwa, istotny jest również aspekt społeczny, o którym wielu deweloperów zapomina.

RK: Jakie największe wyzwania Państwa czekają?

MCh: Największe wyzwania na przyszłość to duże projekty, które szykujemy w największych polskich miastach Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku. Będziemy też obecni w mniejszych lokalizacjach. Chcemy kontynuować działalność w sektorze nieruchomości handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Myślimy również o nowych dla nas sektorach rynku, tj. hotelowym i logistycznym.

RK: Podpisują Państwo również umowy z innymi partnerami.

MCh: Czynnie poszukujemy nowych partnerów, aby wzmacniać naszą pozycję na rynku. Wspólnie z PKP SA podpisaliśmy trójstronne porozumienie dotyczące realizacji programu Mieszkanie Plus z BGK Nieruchomości. Już dziś współpracujemy w zakresie określania wielkości powierzchni i mamy wspólnie realizować projekty w określonych w porozumieniu lokalizacjach. Spółka Xcity Investment przede wszystkim odpowiedzialna będzie za realizację funkcji komercyjnych, ale mamy też współpracować przy części mieszkaniowej. Podpisaliśmy również list intencyjny z Pocztą Polską dotyczący nawiązania współpracy przy zagospodarowaniu sąsiadujących nieruchomości. Działając wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć bardziej kompleksowe projekty. Niebawem podejmiemy współpracę w kilku lokalizacjach.

RK: Mogę prosić jeszcze o jedno zdanie podsumowania? Jakie mają Państwo plany na najbliższą przyszłość?

MCh: Plany mamy ambitne. Wspomniałem o postępowaniach, dla których niedługo wyłonimy inwestorów oraz o planach uruchomienia nowych projektów. Rok 2017 chcemy zakończyć z portfolio pięćdziesięciu projektów – oczywiście w różnym stadium zaawansowania.

Rozmawiała LS

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym nr 4/2017

TAGI

wywiadXcity

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: