Menu
PKP Utrzymanie stoi na mocnych fundamentach. Wywiad z Mirosławem Gilarskim

PKP Utrzymanie stoi na mocnych fundamentach. Wywiad z Mirosławem Gilarskim

2017-06-02

Mirosław Gilarski, Prezes Zarządu PKP Utrzymanie, w rozmowie z Raportem Kolejowym opowiedział o zmianach, jakie zaszły w spółce, pierwszym dodatnim wyniku finansowym, wyzwaniach, nowych projektach i strategii na najbliższe lata.

Raport Kolejowy: W marcu upływa rok od momentu, w którym objął Pan stanowisko Prezesa Zarządu PKP Utrzymanie. Co się zmieniło w ciągu tego roku? Jak ocenia Pan obecną kondycję i potencjał spółki?

Mirosław Gilarski: Na stanowisko Prezesa Zarządu spółki PKP Utrzymanie zostałem powołany po wygranym konkursie w dniu 1 marca 2016 roku. Od samego początku bardzo dobrze układała się współpraca z pozostałymi członkami Zarządu – panem Dariuszem Madejem oraz powołanym 11 marca panem Arturem Gocelem.

Rok temu zastałem firmę, która wprawdzie miała dobrze określone miejsce na mapie podmiotów tworzących rynek kolejowy w Polsce, jednak jej fundamenty były słabe, można nawet powiedzieć chwiejne. Brak solidnego oparcia, na jaki składały się nieuporządkowane sprawy własnościowe, mające źródło w źle przeprowadzonym procesie wydzielenia spółki ze struktur TK Telekom, nieunormowane sprawy pracownicze, przerost struktur administracyjnych oraz mało korzystne, odziedziczone po TK Telekom umowy na świadczenie usług, uniemożliwiały spółce rozwój i generowały straty. Za rok 2014 spółka poniosła prawie 4 mln, a za rok 2015 – kolejne 3,9 mln zł strat. Zarząd był zmuszony działać szybko i układać spółkę od nowa. Należało zastąpić strukturę i regulaminy odziedziczone po TK Telekom nowymi, dostosowanymi do aktualnych potrzeb spółki. Przeprowadziliśmy istotne zmiany organizacyjne i – co niezmiernie ważne – obyło się bez użycia narzędzi ograniczających zatrudnienie. Nie tworzyliśmy tak ostatnio popularnych na kolei programów PDO, tylko przeprowadziliśmy zmiany w taki sposób, aby w pełni wykorzystywać zasoby, którymi dysponujemy. Nowa struktura spółki i nowy Regulamin Organizacyjny zostały optymalnie dostosowane do potrzeb PKP Utrzymanie.

Drugim niezmiernie ważnym obszarem działania było uporządkowanie spraw pracowniczych. Większość pracowników przechodziła do spółki na zasadach porozumień gwarantujących respektowanie zapisów układów zbiorowych z poprzednich miejsc zatrudnienia. Byli pracownicy objęci układem wynegocjowanym w TK Telekom, była część podlegająca pod układ obowiązujący w PKP PLK, ale byli też pracownicy, których nie obejmował żaden układ. Próby rozwiązania tego problemu, podjęte dwukrotnie przez poprzedni Zarząd, zakończyły się fiaskiem. Nowy Zarząd Spółki podjął po raz kolejny negocjacje ze stroną społeczną, które tym razem zakończyły się zawarciem ZUZP dla Pracowników Spółki PKP Utrzymanie. Nowy układ ujednolica zapisy uprawnień pracowniczych dla wszystkich pracowników, eliminuje ryzyko powstawania konfliktów społecznych i wprowadza nowe rozwiązania w zakresie nagród jubileuszowych.

Kolejną zmianą wpływająca na coraz lepszą sytuację firmy jest zakończenie sporu z TK Telekom, który toczył się od czasu wydzielenia spółki PKP Utrzymanie ze struktur TK Telekom. Na przełomie lat 2016 i 2017 osiągnęliśmy porozumienie w zakresie wzajemnych rozliczeń majątkowych oraz świadczenia usług. Porozumienie określa warunki zakończenia sporu, który blokował pełne wykorzystanie potencjału spółki. Obecnie czekamy na zgody korporacyjne i akceptację warunków porozumienia oraz nowych umów przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Po roku intensywnych działań nowego Zarządu można powiedzieć, że spółka stoi na bardzo mocnych fundamentach: sprawnej i wydajnej strukturze, unormowanych relacjach społecznych i uporządkowanej sytuacji prawno-majątkowej. Stabilna podstawa pozwoliła nam opracować ofensywną strategię rozwoju na najbliższe lata, a dzięki sprawnej i szybkiej reorganizacji pierwsze korzyści osiągnęliśmy już w 2016 roku.

RK: Podjęte przez Pana działania już przynoszą konkretne rezultaty – ubiegły rok PKP Utrzymanie po raz pierwszy w historii zakończyło z dodatnim bilansem. Jak udało się osiągnąć taki wynik?

MG: Po podliczeniu wyniku finansowego za rok 2016 spółka PKP Utrzymanie zanotowała zysk netto wielkości 1,72 mln zł, co daje wzrost w stosunku do zeszłorocznego wyniku o 5,46 mln zł. Dokładny wynik będzie znany po weryfikacji przez audytora do końca marca. Dodatni wynik finansowy był możliwy między innymi dzięki zmianom organizacyjnym w spółce. Konsolidacja decyzji finansowych, połączona z przesunięciem działań o charakterze operacyjnym z centrali do Regionów, wpłynęła pozytywnie na szybkość działania przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu kosztów.

Z drugiej strony w ostatnim kwartale 2016 roku zobowiązaliśmy Regiony do wprowadzenia aktywnej polityki sprzedażowej, co przyczyniło się do wzrostu poziomu przychodów. Innym ważnym elementem zwiększającym przychody była realizacja umowy na wygłaszanie zapowiedzi głosowych i komunikatów. W efekcie w 2016 roku spółka PKP Utrzymanie zanotowała zwiększenie przychodów z 53,5 mln zł w roku 2015 do 70,5 mln zł w roku 2016, czyli o 32%.

Zarówno zysk, jak i wzrost przychodów to skutek szybkiej i zdecydowanej reorganizacji strukturalnej. Warto zaznaczyć, że zmiany były wprowadzane w sposób transparentny i były konsultowane z załogą. Organizacje społeczne z pełną odpowiedzialnością włączyły się w proces uzdrawiania firmy. Dzięki dobrej współpracy udało się dokonać rzeczy, w którą wiele osób nie wierzyło – PKP Utrzymanie jest spółką dochodową.

Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz podziękować za to wszystkim pracownikom. Bez ich wysiłku i determinacji nie byłoby to możliwe.

RK: Jaka jest rola i znaczenie PKP Utrzymanie w ramach Grupy PKP?

MG: Lubię przyrównywać kolej do żywego organizmu. W tym porównaniu PKP Utrzymanie jest jak układ nerwowy. Podobnie jak nerwy, które łączą wszystkie części organizmu i są odpowiedzialne za przesyłanie informacji, tak i sieci połączeń teleinformacyjnych i radiowych, którymi zarządzamy i które utrzymujemy, zapewniają łączność niezbędną do funkcjonowania kolei. I podobnie jak w przypadku systemu nerwowego, wszelkie uszkodzenia i niesprawności grożą paraliżem.

Mówiąc mniej obrazowo, PKP Utrzymanie jest największym w Polsce dostawcą usług serwisowania i utrzymania urządzeń i systemów kolejowych. Utrzymujemy systemy telekomunikacyjne zapewniające bezpieczeństwo podróżnych, zarządzamy infrastrukturą kolejowych linii telekomunikacyjnych, zapewniamy sprawność radiołączności kolejowej i obsługujemy Systemy Informacji Pasażerskiej oraz wygłaszamy komunikaty głosowe. Nasi inżynierowie uzgadniają i nadzoruję prace inwestycyjne prowadzone na obszarach kolejowych. Spółka działa na terenie całego kraju, a 73 zespoły utrzymaniowe pozostają w gotowości do usuwania wszelkich awarii. Na 96 głównych stacjach kolejowych nasi Operatorzy Informacji Pasażerskiej wygłaszają zapowiedzi i komunikaty głosowe. Liczba zatrudnionych pracowników to blisko tysiąc osób.

W projektowanej strategii spółki na lata 2017–2021 planujemy udział PKP Utrzymanie w inwestycjach PKP PLK SA, współpraca z zarządcą infrastruktury poszerzy zakres świadczonych usług. Zakładamy udział spółki w inwestycjach związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury światłowodowej, utrzymania infrastruktury GSM-R oraz modernizacji i utrzymania SDIP.

RK: Co jest największym kapitałem spółki? Dzięki czemu się rozwijacie?

MG: Naszym kapitałem są ludzie, specjaliści o olbrzymim doświadczeniu praktycznym, doskonale znający podlegające im części infrastruktury kolejowej. Należy przypomnieć, że spółka PKP Utrzymanie, choć w metryce ma wpisany rok założenia 2014, to powstała na skutek wieloetapowych przekształceń pionu łączności PKP. Zdobyte przez lata doświadczenia pozwalają naszym pracownikom na obsługę wszystkich typów linii i urządzeń telekomunikacyjnych używanych na kolei. Nowe linie światłowodowe wymagają współpracy z istniejącą siecią, a ta miejscami pamięta jeszcze pierwszą połowę ubiegłego wieku. Tylko w PKP Utrzymanie pracują specjaliści, którzy potrafią te odległe technologicznie rozwiązania zintegrować w ramach jednej sieci. Drugim naszym atutem są stale udoskonalane i sprawdzone w działaniu procedury utrzymaniowe, zapewniające szybkie usuwanie awarii kolejowych sieci telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

Zarówno wiedza i umiejętności, jak również wypróbowane procedury, dają nam w tym momencie dużą przewagę nad konkurencją. Oczywiście mamy świadomość, że aby ją utrzymać, należy się stale doskonalić. Dlatego w nowej strategii tak dużą rolę przykładamy nie tylko do szkoleń, ale i do stosowania dedykowanych informatycznych systemów wsparcia, opartych na wiedzy naszych pracowników.

RK: Pod koniec ubiegłego roku PKP Utrzymanie zawarło umowę z PLK na realizację usług w zakresie wygłaszania komunikatów megafonowych. Czy może nam Pan Prezes opowiedzieć więcej o tej współpracy? Jakie jest znaczenie umowy?

MG: Umowa zawarta w grudniu 2016 roku była kontynuacją poprzedniej rocznej umowy „megafonowej”, która miała charakter pilotażowy. Sprawne wygłaszanie komunikatów i prawidłowa obsługa informacji wizualnej ma duże znaczenie dla postrzegania przez pasażerów jakości usług świadczonych przez całą Grupę PKP. Czujemy na sobie tę odpowiedzialność i – jak pokazał szczyt NATO, czy Światowe Dni Młodzieży – można na nas liczyć. Nasi Operatorzy Informacji Pasażerskiej wydatnie przyczynili się do sukcesu polskich kolei, które w ciągu kilku dni przewiozły setki tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Nowa umowa zwiększyła ilość obsługiwanych przez nas lokalizacji, czego naturalnym skutkiem jest wzrost zatrudnienia. Operatorzy Informacji Pasażerskiej to obecnie blisko połowa pracowników Spółki. W roku 2016 całość przychodów z usług obsługi podróżnych, czyli obsługi SDIP, obsługi sieci rozgłoszeniowej i sieci sygnalizacji czasu, przekroczyła 25 mln zł. Nowa umowa daje spółce PKP Utrzymanie dwuletnią perspektywę rozwoju tego segmentu usług, tak więc w najbliższym roku spodziewamy się zwiększenia przychodów z tego tytułu.

RK: Czy zawarliście Państwo lub w najbliższym czasie planujecie zawrzeć inne ważne umowy?

MG: Wśród umów znacznej wartości wskazać należy przed chwilą omawianą umowę na wygłaszanie komunikatów głosowych oraz będącą w finalnej fazie negocjacji umowę na dzierżawę i utrzymanie łączy dla Polskich Linii Kolejowych. Oddzielną umową jest finalizowana umowa na utrzymanie łączności radiowej na infrastrukturze zarządzanej przez PKP PLK SA. Ważnymi umowami, które też wkrótce podpiszemy, będą umowy z TK Telekom, wynikające z zawartego już porozumienia, porządkujące wszelkie zaszłości historyczne.

Na razie nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale zgodnie z naszą strategią działania jesteśmy w zaawansowanych negocjacjach umów o charakterze aliansów strategicznych, które zaowocują skokowym rozszerzeniem naszego portfolio produktowego, przez co umożliwią eksploracje nowych obszarów działalności na rynku kolejowym – i nie tylko.

W gronie ważnych umów należy również wskazać umowę o zupełnie innym charakterze, ale fundamentalnie istotną dla działalności operacyjnej spółki – a mianowicie umowę na wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania zespołami utrzymania.

RK: Jakie wyzwania i perspektywy rozwojowe dla spółki widzi pan na najbliższe dwa, trzy lata?

MG: Aby zapewnić stabilny rozwój firmy konieczne jest planowanie w oparciu o dłuższy okres niż dwa czy trzy lata. Pod koniec ubiegłego roku powstał dokument, będący pierwszą całościową strategią działania spółki PKP Utrzymanie. Obejmuje on lata 2017–2021 i określa nasze cele i kierunki działań, planowane inwestycje oraz zatrudnienie w firmie. Nowa strategia, która zakłada dynamiczny rozwój firmy i zwiększenie jej udziału w rynku usług dla kolei, została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki i Nadzór Właścicielski.

W dokumencie określono jedenaście celów strategicznych. Głównym celem finansowym jest wzrost sprzedaży, który zamierzamy osiągnąć przez otwarcie nowych obszarów współpracy z PKP PLK SA, wzbogacenie podstawowej oferty oraz zwiększenie skuteczności spółki w postępowaniach przetargowych. Przykładem nowego obszaru współpracy jest właśnie wygłaszanie komunikatów i obsługa systemów dynamicznej informacji wizualnej, która ma charakter rozwojowy. Następnym nowym obszarem współpracy jest utrzymanie infrastruktury światłowodowej PKP PLK SA. Są to nowe linie światłowodowe, które po zakończeniu okresu gwarancyjnego trafiają pod opiekę naszych specjalistów.

Kolejnymi obszarami planowanej współpracy z PKP PLK SA jest utrzymanie specjalistycznych urządzeń i systemów, takich jak np. klimatyzatory, systemy alarmowe, systemy przeciwpożarowe oraz elektroniczne systemy kontroli wejścia do obiektów.

Elementem struktury przychodów, który zamierzamy powiększać, jest udział w inwestycjach liniowych realizowanych przez PKP PLK SA. Traktujemy to jako przychody dodatkowe, jednak biorąc pod uwagę ilość planowanych w najbliższych latach inwestycji, a lista inwestycji w perspektywie lat 2014–2020 liczy sto siedem pozycji, zakładamy zwiększenie wpływów z tego tytułu.

Oczywiście nasze plany rozwojowe wychodzą również poza horyzont współpracy z PKP PLK SA. Prowadzimy obecnie rozmowy z partnerami zewnętrznymi, które zmierzają do zawarcia aliansów biznesowych. Pozwolą nam one na poszerzenie oferty, szczególnie w zakresie dostaw, wdrażania i serwisowania konkretnych modeli urządzeń dla sektora kolejowego. Dotyczy to głównie urządzeń radiokomunikacyjnych, GSM-R, central DGT, urządzeń SDIP i CCTV.

Oprócz ambitnych celów finansowych przyjęliśmy też cele dotyczące usprawnienia działania spółki i podnoszenia kompetencji. Już w tym roku zamierzamy opisać procedurami wszystkie procesy realizacji usług, a do roku 2019 w 100% wdrożyć nowoczesne systemy informatyczne wspomagające świadczenie usług i zarządzanie. Od tego roku wdrażamy system szkoleń, który zapewni spółce utrzymanie poziomu kompetencji na odpowiednio wysokim poziomie, adekwatnym do bieżących wyzwań technologicznych.

Rok 2016 poświęciliśmy na wzmocnienie fundamentów spółki. Proces ten w pełni się powiódł, a nasze wysiłki zostały nagrodzone pierwszym w historii spółki zyskiem. Na silnym fundamencie można stawiać wielkie budowle. Celem Zarządu jest zwiększenie wartości spółki, budowa dużej, mocnej firmy świadczącej różnorakie specjalistyczne usługi serwisowe i utrzymaniowe dla polskiego rynku kolejowego.

Rozmawiała LS

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 3/2017

TAGI

wywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: