Menu
Dialog jest jednym z warunków sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wywiad z Mirosławem Pawłowskim

Dialog jest jednym z warunków sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wywiad z Mirosławem Pawłowskim

2016-07-08

Nowe inwestycje, podjęcie dialogu ze związkami zawodowymi czy działania społeczne Fundacji Grupy PKP – między innymi takie tematy poruszyliśmy w naszej rozmowie z Mirosławem Pawłowskim, Prezesem PKP SA.

Raport Kolejowy: Minister Andrzej Adamczyk poprosił nowy zarząd PKP SA o poszanowanie swobód pracowniczych w spółkach grupy. Czy podjęto już jakieś kroki w celu odbudowania relacji ze związkami zawodowymi? Jakie są rezultaty?

Mirosław Pawłowski: Przywrócenie dialogu na kolei to jeden z naszych priorytetów.  Zakończyliśmy konfrontację ze związkami zawodowymi, jaka miała miejsce w poprzednich latach. Przedstawiciele strony społecznej znów zasiadają w radach nadzorczych spółek kolejowych. Jest to rozwiązanie, które dobrze się sprawdzało, dlatego niezrozumiałe jest, dlaczego poprzednie kierownictwo Grupy PKP z niego zrezygnowało. Kolej nie może się rozwijać w wystarczającym tempie bez porozumienia ze związkami zawodowymi, a dialog jest jednym z warunków sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Zmiana podejścia do relacji ze stroną społeczną już przynosi wymierne efekty.

RK: Jakie wyzwania wiążą się z realizacją perspektywy finansowej UE do 2023 roku? Czy uda się wykorzystać wszystkie środki unijne?

MP: Zamierzamy zwiększyć efektywność wydatkowania środków unijnych. Dotychczas była ona niewystarczająca. Dotyczy to przede wszystkim PKP Polskich Linii Kolejowych. Poprzednie zarządy nie przygotowały nowych projektów, przez co ogłaszanie przetargów już teraz jest opóźnione. To z kolei grozi poważną luką inwestycyjną w pierwszych latach, a spiętrzeniem prac w kolejnych. Chcemy temu zapobiec. W tym roku ze środków unijnych realizowane będą głównie tzw. projekty fazowane, czyli opóźnione z poprzedniej perspektywy. Pracujemy nad przyspieszeniem przetargów i procesów decyzyjnych oraz zwiększeniem dokładności dokumentacji projektowej. PKP PLK przygotowują nowy program inwestycyjny. Według poprzednich założeń, w latach 2018-2020 inwestowane miało być nawet po 18 mld zł rocznie, ale w już w latach następnych nastąpiłby gwałtowny spadek nakładów –  do 1,5-2,7 mld zł. Nam natomiast zależy na tym, aby wydatki na projekty inwestycyjne były równomiernie rozłożone w czasie. Według obecnych szacunków, w latach 2018-2021 byłoby to  8-10 mld zł rocznie.

RK: Na co zostaną przeznaczone fundusze unijne? Czy mają już Państwo zaplanowane konkretne inwestycje i przetargi?

MP: W nowej perspektywie chcemy skupić się przede wszystkim na poprawie jakości transportu towarowego oraz infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji. Pod koniec maja PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na dofinansowanie 7 projektów o wartości 8,1 mld zł z programu Łącząc Europę. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej zmodernizowanych zostanie tym samym 570 km linii kolejowych. Realizowane inwestycje poprawią obsługę podróżnych i skrócą czasy podróży m.in. na trasie Wrocław – Poznań, Poznań – Szczecin oraz Centralnej Magistrali Kolejowej. Poza tymi 7 projektami, PLK ubiega się również o ponad 7 mld zł alokacji UE na dofinansowanie 10 projektów w II turze konkursu.

Przy wsparciu środków unijnych chcielibyśmy również zrealizować inwestycje związane z modernizacją dworców. Obecnie prowadzimy jeszcze analizy dotyczące konkretnych lokalizacji pod tym kątem. Co ważne, wprowadzamy nowe podejście do inwestycji dworcowych. Zależy nam na tym, aby były one realizowane kompleksowo. Oznacza to, że prace mają obejmować zarówno budynek dworca, jak i przyległą infrastrukturę. W poprzednich latach zdarzało się, że PKP SA modernizowała dworzec, ale PLK nie remontowała peronów lub odwrotnie. A pamiętajmy, że dla podróżnego nie ma znaczenia, że inna spółka zarządza budynkiem, a inna infrastrukturą.

RK: Niedawno zakończyła się przebudowa dworców głównych w Bydgoszczy i Szczecinie. Jakie jeszcze inwestycje planuje PKP? Które dworce zostaną zmodernizowane w najbliższym czasie?

MP: W trakcie przygotowań są kolejne szeroko zakrojone inwestycje, jak na przykład modernizacja dworca Gdańsk Główny.  Ponadto w tym roku planujemy rozpoczęcie kolejnych prac, m.in. w Olsztynie (Olsztyn Zachodni) czy Miechowie. Coraz większego rozmachu nabiera program budowy Innowacyjnych Dworców Systemowych. W przyszłym roku planujemy rozpocząć budowę aż 9 nowych obiektów (np. Poznań Garbary, Grudziądz, Sędziszów Małopolski, Pomiechówek, Nidzica). Obecnie trwają przygotowania do tych inwestycji oraz analizy pod kątem następnych lokalizacji.

RK: A co z innymi nieruchomościami należącymi do PKP SA? Czy może nam Pan powiedzieć coś więcej o projekcie „Mieszkanie Plus”?

MP: Obecnie jest zbyt wcześnie, by podawać jakiekolwiek szczegóły związane z projektem „Mieszkanie Plus”. Trwa przegląd kolejowych gruntów pod kątem ich ewentualnego włączenia do tego projektu. Należy jednak pamiętać, że o tym, które grunty wejdą do programu, zdecyduje finalnie jego operator, czyli Narodowy Fundusz Mieszkaniowy.

RK: Zarząd PKP SA bada sprawę prywatyzacji PKP Energetyki. Jakie kroki planują Państwo podjąć? Czy PKP będzie chciało unieważnić procedurę prywatyzacji? A może zdecydujecie się na odkupienie PKP Energetyki?

MP: Podstacje trakcyjne i sprawna obsługa sieci trakcyjnych to kluczowy element działania transportu kolejowego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przy wsparciu spółek kolejowych prowadzi analizy stanu prawnego i sposobów zmiany obecnej sytuacji, tak by była ona korzystna dla Państwa Polskiego, właścicieli PKP Energetyka i Grupy PKP. Dopiero po zakończeniu tych analiz będą mogły zapaść decyzje dotyczące dalszych działań.

RK: PKP zostało partnerem Światowych Dni Młodzieży. Jak przygotowują się Państwo do tego wydarzenia? Co jest największym wyzwaniem?

MP: W przygotowaniu biorą udział wszystkie spółki Grupy PKP istotne z punktu widzenia organizacji ruchu i obsługi pasażerskiej. Zarządca infrastruktury  realizuje takie działania jak poprawa czasu przejazdu na głównych trasach czy przystosowanie torów postojowych do przyjęcia około tysiąca wagonów, które będą zlokalizowane w rejonie Krakowa. PKP Polskie Linie Kolejowe będą gotowe do przyjęcia znacznie zwiększonej liczby składów. Na trasie Kraków – Katowice ich liczba może wzrosnąć z 56 do 214 dziennie. Na trasę z Warszawy do Krakowa będzie mogło wyjechać 171 pociągów na dobę – o 71 więcej niż obecnie, a na trasie Rzeszów – Kraków liczbę składów można zwiększyć z obecnych 49 do 150 dziennie. To oznacza, że tylko na tych trzech relacjach będzie mogło podróżować pociągami blisko pół miliona osób dziennie. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży opracowywana jest specjalna korekta rozkładu jazdy, która zostanie wprowadzona 1 lipca.

Ponadto podniesiony zostanie komfort i bezpieczeństwo na 60 stacjach i przystankach, które będą obsługiwały podróżnych podczas Światowych Dni Młodzieży. Na dworcach kolejowych pojawią się specjalne oznakowania, a pomocą podróżnym będą służyć mobilni informatorzy. Na stacjach, z których korzystać będą pielgrzymi, komunikaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie podróżnym bezpieczeństwa. Światowe Dni Młodzieży zabezpieczać będzie ponad dwa i pół tysiąca funkcjonariuszy SOK wspieranych przez najnowocześniejszy sprzęt i środki łączności. Warto dodać, że Grupa PKP podpisała umowę z Archidiecezją Krakowską, która daje nam tytuł oficjalnego partnera Światowych Dni Młodzieży. PKP Intercity przygotowało karnety dla pielgrzymów: „Bilet ŚDM Kraków 2016”, które umożliwią trzy podróże pociągami przewoźnika w ramach zakupu jednego biletu. Ponadto podczas Światowych Dni Młodzieży tętnił życiem będzie dawny dworzec Kraków Główny. Udostępnimy go organizatorom wydarzeń na potrzeby centrum informacyjnego dla pielgrzymów.

RK: Poza szeroko pojmowaną branżą kolejową PKP zajmuje się także działalnością na rzecz społeczeństwa, bezpieczeństwa, edukacji oraz przeciwdziałania wykluczeniom. Czy może nam Pan przybliżyć ostatnie akcje Fundacji PKP?

MP: Fundacja realizuje projekty w takich obszarach jak bezpieczeństwo i ekologia oraz edukacja w tym zakresie, wspiera wdrażanie innowacji na kolei, a także angażuje się w pielęgnowanie tradycji transportu kolejowego. Pomagamy stowarzyszeniom działających na rzecz kolei, a także prowadzimy wolontariat pracowniczy. Rozpoczęliśmy wdrożenie aż siedemnastu projektów – wśród nich jest na przykład program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Ponadto Fundacja Grupy PKP stworzyła program aktywizacji osób starszych, w szczególności emerytów kolejowych, w celu poprawy jakości i poziomu ich życia. Starość nie musi oznaczać bierności, choroby czy samotności. Aktywna starość  wciąż jeszcze jest czymś nowym w polskich warunkach, dlatego postanowiliśmy stworzyć ,,Kluby Aktywnego Seniora”, gdzie osoby starsze będą mogły nie tylko brać udział w zajęciach edukacyjnych oraz jeździć na wycieczki. Tworzymy miejsca gdzie emeryci będą mogli pracować, tworzyć wspólne projekty, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie na rzecz młodego pokolenia, na zasadzie wolontariatu, w ramach naszego kolejnego projektu „Klub Małego Kolejarza”. Liczba i tematyka projektów, w które zaangażują się klubowicze, będą zależały od ich kreatywności i możliwości.

W Polsce mieszka około pół miliona osób niesłyszących. W celu zapobiegania marginalizacji tak licznej grupy,  Fundacja wspólnie z PKP SA wdraża na największych dworcach kolejowych usługę MIGAM – tłumacza języka migowego online. Jest to innowacyjne rozwiązane dzięki któremu osoby posługujące się językiem migowym, są w stanie porozumieć się z obsługą dworca.

Rozmawiała LS

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 3/2016

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry