Menu
Chcemy zwiększyć liczbę pasażerów. Wywiad z Maciejem Lignowskim

Chcemy zwiększyć liczbę pasażerów. Wywiad z Maciejem Lignowskim

2018-06-14

Raport Kolejowy rozmawiał z Maciejem Lignowskim, Prezesem PKP SKM w Trójmieście, o dofinansowaniu unijnym do flagowego projektu przewoźnika – budowy zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją kolejową.

Raport Kolejowy: W 2017 r. PKP SKM w Trójmieście uzyskała dofinansowanie unijne na realizację swoich projektów. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze i jakie projekty planujecie zrealizować?

Maciej Lignowski: Tak, w ubiegłym roku, dzięki ciężkiej pracy całego sztabu ludzi, udało się nam uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki pozyskanym środkom planujemy zrealizować nasz flagowy projekt „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Raport Kolejowy: Jakie cele planujecie osiągnąć dzięki realizacji tego projektu i co kryje się pod jego długą nazwą?

ML: Główny cel, który nam przyświeca to zwiększenie liczby pasażerów korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego na terenie obszaru metropolitalnego.

Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez: stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z przystanków, wraz z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przystosowanie przystanków dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, poprawę bezpieczeństwa podróżnych na peronach i w budynku dworca, poprawienie ochrony obiektów, ułatwienie działań prewencyjnych przed zagrożeniami oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, umożliwienie szybkiej i dokładniejszej identyfikacji awarii urządzeń, co pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu niezawodności infrastruktury, umożliwienie przekazywania aktualnej i dokładnej informacji dotyczącej podróży pociągami.

W ramach tego projektu do 2023 r. planujemy: kompleksowo zmodernizować peron oraz budynek Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz utworzyć w nim jedno z najnowocześniejszych centrów monitoringu w Polsce, zmodernizować osiem kolejnych peronów na linii kolejowej nr 250 (Gdańsk Główny – Rumia Janowo), której jesteśmy zarządcą, a także doposażyć wszystkie nasze perony w nowoczesne systemy teletechniczne.

RK: Zakres prac jest dość duży, czy planujecie wykonywać wszystkie prace równocześnie?

ML: Nie, ze względu na złożoność, zakres i rozmiar prac, projekt został podzielony na zadania, które są rozłożone w czasie. Jednym z nich jest modernizacja budynku dworca oraz peronu na stacji Gdynia Główna wraz z utworzeniem centrum monitoringu oraz wyposażeniem peronów linii 250 w systemy teletechniczne. Pozostałe dotyczą prac budowlanych na przewidzianych do modernizacji peronach. Przy czym zadanie budowy centrum będzie mogło de facto zakończyć się dopiero po modernizacji ostatniego z peronów, ponieważ dopiero wtedy będzie można uruchomić i zintegrować systemy teletechniczne przewidziane do realizacji w ramach tego zadania.

RK: Które perony będą modernizowane w ramach tego projektu i jaki zakres prac przewidujecie?

ML: Perony, które już są modernizowane to Rumia Janowo i Gdynia Chylonia. Na prace na peronach w Gdyni Orłowie i Gdyni Redłowie ogłosiliśmy postępowania przetargowe. Pozostałe perony do zmodernizowania to Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdańsk Stocznia i Gdynia Stocznia.

Będą to kompleksowe modernizacje. Zamierzamy wykonać nowe krawędzie i nawierzchnie peronów. Nie zapomnimy o podróżnych niepełnosprawnych. Na peronach będą specjalne nawierzchnie, ułatwiające orientację podróżnym niewidomym i słabowidzącym, będą też windy lub pochylnie, pełnowymiarowe wiaty, lepiej niż te obecne chroniące przed śniegiem czy deszczem. Pomyśleliśmy też o małej architekturze – na peronach będą wygodne ławki, wiatrołapy, kosze itp.

RK: Przejdźmy do zadania dotyczącego budynku dworca i Centrum monitoringu. Jakie prace zostaną wykonane w ramach realizacji tego zadania?

ML: To będzie najbardziej skomplikowana część tego projektu. W tym zadaniu łączymy prace budowlane w budynku dworca wraz z budową centrum monitoringu, nowoczesnej serwerowni i systemów teletechnicznych w budynku oraz na wszystkich peronach.  Sprawę komplikuje to, że budynek dworca jest objęty opieką Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków, co nakłada na nas dodatkowe wymagania.

Budynek dworca odzyska dawny blask. Planujemy m.in. modernizację oraz renowację elewacji na wzór zmodernizowanego, znajdującego się tuż obok budynku Dworca Głównego Gdynia Główna, likwidację przybudówek do budynku, odkrycie podcieni, modernizację tarasów, zegara, podłóg, schodów, ścian i sufitów, drewnianych elementów wykończenia wnętrza, kamiennej posadzki, montaż oraz renowację drzwi i okien, montaż kurtyn cieplnych, modernizację ogólnodostępnych toalet, wykonanie instalacji sieci teletechnicznej, nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej, wymianę pionów oraz przyłączy wod.-kan., naprawę nawierzchni w strefie wejścia do budynku oraz na placu przed dworcem, montaż windy wewnątrz budynku, oraz modernizację przejścia podziemnego z budynku dworca na peron.

Żeby stworzyć nasze centrum monitoringu, planujemy przeprowadzić adaptację pomieszczeń byłego teatru oraz obecnych pomieszczeń SOK, utworzyć serwerownię i wyposażyć ją w sprzęt dla projektowanych systemów. Ponadto w pomieszczeniu centrum planujemy utworzyć stanowiska operatorów monitoringu oraz wybudować wielkoformatową ścianę wizyjną.

RK: Czy Centrum monitoringu będzie służyło tylko służbom SOK do obserwacji kamer monitoringu CCTV?

ML: Głównym zadaniem centrum będzie zapewnienie szczegółowego podglądu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem pasażerów, monitoringiem infrastruktury kolejowej oraz analizą parametrów i stanów urządzeń. W ramach budowy „Centrum” planujemy rozbudowę bądź budowę wielu systemów teletechnicznych obejmujących swoim zasięgiem zarówno budynek dworca, jak i perony na całej linii 250. Systemy te będą podłączone i zintegrowane w naszym centrum. Tak więc, oprócz obserwacji obiektów SKM poprzez system CCTV, operatorzy będą mieli wgląd i szybkie informacje o awariach bądź też zdarzeniach ze wszystkich systemów teletechnicznych. Planujemy też stworzenie stanowiska Dyspozytora Technicznego, który będzie te informacje przetwarzał i, w zależności od sytuacji, realizował przygotowane wcześniej procedury, tak by w maksymalny sposób przyspieszyć usunięcie awarii, bądź odpowiednio zareagować na sytuację niecodzienną.

RK: Jakie systemy planujecie uruchomić i zintegrować w ramach budowy centrum?

ML: Przede wszystkim chcemy wyposażyć wszystkie nasze perony oraz dworzec w jednolite urządzenia obsługujące nasz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Dynamicznej, czyli taki, który przedstawiać będzie rzeczywistą pozycję pociągów i na bieżąco wyświetlać ewentualne opóźnienia bądź zmiany. Ważnym elementem tego systemu będą nowe głośniki na wszystkich peronach, przez które wygłaszane będą automatyczne zapowiedzi głosowe. Dodatkowo wszystkie perony zostaną wyposażone w słupki INFO/SOS. Przewidujemy również objęcie systemem monitoringu wizyjnego wszystkich stacji i przystanków linii kolejowej SKM nr 250 oraz Dworca Podmiejskiego w Gdyni, wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. System ten służyć ma do oglądu obiektów infrastruktury kolejowej SKM w czasie rzeczywistym, przy użyciu obecnie wykorzystywanych urządzeń monitoringu oraz nowych urządzeń cyfrowych i megapikselowych kamer IP. Urządzenia monitoringu wyposażone będą w analizator obrazu, co pozwoli na automatyczne, błyskawiczne zlokalizowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych i wyświetlenie obrazu tego zdarzenia na wielkoformatowej ścianie wizyjnej. Planujemy też uruchomienie monitoringu krawędziowego, połączonego z systemem wygłaszania informacji głosowych. Jeżeli pasażer przekroczy linię bezpieczeństwa, system będzie informował o konieczności odsunięcia się od krawędzi peronu.

Oprócz tego planujemy rozbudowę bądź budowę od podstaw, na wszystkich naszych obiektach, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych, systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem, systemu nadzoru wind oraz systemu diagnostyki pracy urządzeń, którego zadaniem będzie weryfikowanie poprawności działania między innymi kasowników czy automatów biletowych.

RK: Czy taka ilość systemów, a co za tym idzie spływających do centrum sygnałów nie będzie powodowała chaosu i dezorganizacji pracy?

ML: Nie, ponieważ wszystkie te systemy planujemy zintegrować i objąć systemem nadrzędnym PSIM (Phisical Security Information Management). PSIM jest standardem integrującym różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Umożliwia on zbieranie i korelację zdarzeń z wielu urządzeń i rozproszonych systemów. Platforma integrująca będzie ściśle współpracować z systemem zarządzania monitoringiem wizyjnym, co pozwoli na automatyczny podgląd miejsca zdarzenia z najbliższej kamery. Platforma Integrująca w znacznym stopniu ułatwi więc pracę Dyspozytora Technicznego oraz innych operatorów w Centrum.

Stanowiska operatorskie zostaną wyposażone m.in. w monitory, które pokazywać będą obraz z kamer zainstalowanych na peronach i dworcach oraz będą przedstawiać diagnostykę funkcjonowania pozostałych systemów przez 24 h dziennie /7 dni w tygodniu. Obsługa zdarzeń możliwa będzie zarówno na monitorach jak i na wielkoformatowej ścianie wizyjnej. W przypadku stanów awaryjnych bądź sytuacji podwyższonego ryzyka, możliwe będzie zwiększenie obsady Centrum tak, by możliwa była pełna kontrola sytuacji i niepogorszenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

RK: I ostatnie pytanie . Ile to wszystko będzie kosztowało?

ML: Koszty całego projektu oszacowaliśmy na 139 750 924,53 zł, a unijne dofinansowanie może wynieść do 61 923 429,35 zł

Rozmawiał RK

 

Wywiad ukazał się w Raporcie Kolejowym 2/2018

TAGI

PKP Szybka Kolej Miejskawywiad

INNE Z KATEGORII "wywiady"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry