Menu
Nowe Impulsy dla Przewozów Regionalnych

Nowe Impulsy dla Przewozów Regionalnych

2018-02-22

Firma NEWAG SA, zgod­nie z umową pod­pi­saną 9 grud­nia 2016 r., dostar­czyła spółce Prze­wozy Regio­nalne trzy fabrycz­nie nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne IMPULS typu 31 WE. Zamó­wie­nie zostało zre­ali­zo­wane zgod­nie z kon­trak­tem w ciągu 12 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy. War­tość zawar­tego kon­traktu opiewa na sumę ponad 61,5 mln zł brutto.

W dniach z 6 na 7 grud­nia br. odbyły się jazdy próbne elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych IMPULS typu 31WE zamó­wione przez Prze­wozy Regio­nalne, wła­ści­ciela marki POLREGIO. Jazdy w trak­cji potrój­nej odbyły się na tra­sie Wro­cław – Węgli­niec i ukoń­czono je wyni­kiem pozy­tyw­nym. Miały na celu spraw­dze­nie pojaz­dów w trak­cji wie­lo­krot­nej oraz wery­fi­ka­cję sys­temu ETCS poziomu 2.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls to jedne z naj­no­wo­cze­śniej­szych pojaz­dów szy­no­wych pro­du­ko­wa­nych w Pol­sce. Są to pojazdy nisko­po­dło­gowe z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz dostęp do WI-FI. Pojazdy mogą być eks­plo­ato­wane z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 160 km/h. Nowy tabor speł­nia rygo­ry­styczne normy euro­pej­skie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacz­nie popra­wił się kom­fort podróży pasa­że­rów, przede wszyst­kim osób nie­peł­no­spraw­nych i o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści.

 

LS

TAGI

NewagPolregio

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: