Menu
Lokomotywa Griffin z Newagu podwójnym zwycięzcą konkursu DOBRY WZÓR 2016

Lokomotywa Griffin z Newagu podwójnym zwycięzcą konkursu DOBRY WZÓR 2016

2016-10-25

20 paź­dzier­nika 2016 r. w War­sza­wie wrę­czono nagrody w tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu Dobry Wzór. Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Grif­fin zapro­jek­to­wana i zbu­do­wana przez NEWAG SA zdo­była nagrodę spe­cjalną Mini­stra Roz­woju i Finan­sów WZÓR ROKU 2016 dla naj­lep­szego pol­skiego pro­duktu, zapro­jek­to­wa­nego przez pol­skiego pro­jek­tanta i wypro­du­ko­wa­nego przez pol­skiego przedsiębiorcę.

Ponadto Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Grif­fin została lau­re­atem kon­kursu Dobry Wzór 2016 w kate­go­rii: Trans­port i Komu­ni­ka­cja. Jury kon­kur­sowe przy­znało tę nagrodę doce­nia­jąc „nie tylko bar­dzo nowo­cze­sny sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych, jaki zasto­so­wano w loko­mo­ty­wie Grif­fin, ale także zwró­ciło uwagę na kon­ku­ren­cyj­ność jej ceny w sto­sunku do świa­to­wej kon­ku­ren­cji jak i wyjąt­kowo este­tyczny i nowo­cze­sny look korpusu”.

W tym roku Jury przy­znało nagrody główne DOBRY WZÓR 2016 w dzie­wię­ciu kate­go­riach: Dom, Praca, Sfera publiczna, Usługi, Nowe tech­no­lo­gie, Gra­fika użyt­kowa i opa­ko­wa­nia, Nowe mate­riały pro­duk­cyjne oraz, po raz pierw­szy, w kate­go­riach Trans­port i komu­ni­ka­cja oraz Moda i akce­so­ria. Jak pod­kre­ślają orga­ni­za­to­rzy, tego­roczna 23 edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego od 1993 r., przy­cią­gnęła rekor­dową ilość uczest­ni­ków, któ­rzy zgło­sili 222 pro­dukty i usługi. Do finału zakwa­li­fi­ko­wano 136 pro­duk­tów i usług.

Wyróż­nione pro­dukty można będzie bez­płat­nie podzi­wiać na wysta­wie pokon­kur­so­wej czyn­nej od wtorku do nie­dzieli w dniach od 21 paź­dzier­nika do 1 grud­nia 2016r. w sie­dzi­bie Insty­tutu  Wzor­nic­twa Prze­my­sło­wego przy ul. Świę­to­jer­skiej 5/7 w Warszawie.

 

Fot: NEWAG

TAGI

Newag

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: