Menu
Dragony Newagu przekazane Freightliner PL

Dragony Newagu przekazane Freightliner PL

2016-06-13

W czwartek 9 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia oraz symbolicznego przekazania lokomotywy Dragon z Newagu przewoźnikowi Freightliner PL.

Freightliner PL jest towarowym przewoźnikiem kolejowym, działającym w Polsce i Niemczech, a także realizującym przewozy transgraniczne do krajów sąsiedzkich. Firma specjalizuje się w przewozie kruszców, węgla oraz produktów rolniczych. Pod koniec stycznia 2015 roku FTL i Newag podpisały umowę dotyczącą dostawy pięciu lokomotyw serii Dragon. Sfinansowanie inwestycji oszacowanej na 75 mln złotych zapewnił fundusz ING Lease Polska.

Zamówione przez Freightliner PL Dragony są 6-osiowymi lokomotywami o mocy 5MW, przystosowanymi do ciągnięcia składów towarowych ważących nawet powyżej czterech tysięcy ton. Dzięki dodatkowemu modułowi Dual Power (silnik spalinowy o mocy 529 kW) umożliwiają również przewóz towarów na niezelektryfikowanych końcówkach linii oraz na bocznicach (tzw. last mile). Dragony mogą osiągnąć maksymalną prędkość 120 km/h. Masa jednej lokomotywy wynosi 120 ton, a jej długość to 20,3 metra.

„Grupa Fre­igh­tli­ner wysoko oce­nia per­spek­tywy pol­skiego rynku kole­jo­wego. To kolejna wie­lo­mi­lio­nowa inwe­sty­cja, wpi­su­jąca się w nasze hasło solid­ność w stan­dar­dzie, czyli stra­te­gię dostar­cza­nia klien­tom efek­tyw­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej dba­ło­ści o jakość i bez­pie­czeń­stwo. Z peł­nym prze­ko­na­niem inwe­stu­jemy w tabor pro­du­ko­wany przez pol­ską firmę z tra­dy­cjami, która jest w sta­nie dostar­czyć pro­dukt na świa­to­wym pozio­mie. Wie­rzymy, że wraz z postę­pu­ją­cym pro­ce­sem moder­ni­za­cji pol­skiej sieci kole­jo­wej wzra­stać będzie rola nowo­cze­snego i inno­wa­cyj­nego taboru” – zapewnił Kon­stan­tin Sko­rik, Pre­zes Zarządu Fre­igh­tli­ner PL.

„Dra­gony cha­rak­te­ry­zują się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­kowania, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bez­a­wa­ryj­no­ścią. Dla­tego będą sta­no­wiły dosko­nałe uzu­peł­nie­nie naszego obec­nego taboru” – powie­dział Woj­ciech Jur­kie­wicz, Dyrek­tor Zarzą­dza­jący Fre­igh­tli­ner PL.

Podczas uroczystości lokomotywie Dragon nr 101 nadano imię Ernesta Malinowskiego, najwybitniejszego polskiego inżyniera kolejowego. Przedstawiciele Freightlinera zaznaczyli, że w ten sposób chcą podkreślić jednocześnie polski i innowacyjny charakter lokomotyw. Dragon nr 101 nie będzie jedyną jednostką FPL z imieniem. W Niemczech Freightliner posiada lokomotywę nazwaną na cześć Willy’ego Brandta, kanclerza Niemiec w latach 1969-1974 i laureata pokojowej nagrody Nobla.

 

Zdj. Freightliner PL

TAGI

Freightliner PLNewag

INNE Z KATEGORII "tabor"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: