Menu
Grupa PKP CARGO jako niesłabnący lider przewozów towarowych

Grupa PKP CARGO jako niesłabnący lider przewozów towarowych

2017-09-08

W pierwszym półroczu br. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 r. EBITDA wyniosła 333 mln zł i była lepsza aż o 72% niż w analogicznym okresie ub.r. Wynik netto po sześciu miesiącach br. wyniósł 19 mln zł i był wyższy o 135 mln zł r/r. Zarząd spółki jest przekonany, że w kolejnych miesiącach Grupa utrzyma tendencję wzrostową. Mają temu sprzyjać m.in. realizowane w kraju duże projekty infrastrukturalne i coraz większa obecność PKP CARGO na rynkach zagranicznych, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W pierwszym półroczu br. przewozy Grupy PKP CARGO pod względem pracy przewozowej były o 11% większe niż w analogicznym okresie ub.r. i wyniosły 15,0 mld tkm. Po pierwszych sześciu miesiącach br. udział spółki w rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej wyniósł 52,7%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, w którym spółka zanotowała wzrost aż o 33% pod względem pracy przewozowej (w tym w przewozach zagranicznych o 24%), w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Imponujący rezultat zanotowano także w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, metali i rud metali, paliw płynnych i artykułów chemicznych. W pierwszym półroczu br. praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w tych segmentach była odpowiednio o 32%, 19%, 17% i 12% większa niż w pierwszej połowie ub.r.

– Prezentowane dziś wyniki potwierdzają, że mamy powody do satysfakcji i optymizmu. Przyjęte w ub.r. przez nowy zarząd zmiany w zarządzaniu i funkcjonowaniu spółki przynoszą efekty. Dzięki ciężkiej pracy całej naszej załogi po wielu miesiącach jesteśmy znów na plusie. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję – podkreślał Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO.

Z miesiąca na miesiąc spółka umacnia swoją pozycję rynkową, czego dowodem są największe wzrosty wśród wszystkich kolejowych firm transportowych, działających na polskim rynku. Podstawą sukcesu firmy są zarówno rozwój obszarowego modelu zarządzania, współpraca międzynarodowa i przewozów intermodalnych, jak i optymalizacja logistyki przewozów oraz realizacja przewozów specjalistycznych.

– Dalej będziemy pracować nad umacnianiem naszej pozycji na rynku. Cieszy nas koniunktura w przemyśle i wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych, bo to oznacza, że jako spółka transportowa będziemy mieli co wozić. Co prawda zamknięcia torowe i objazdy, zwłaszcza na kluczowych liniach, są uciążliwe dla naszej spółki, rozumiemy jednak ich konieczność. Doceniamy też starania PKP PLK, które są otwarte na nasze potrzeby. Jestem przekonany, że po zakończeniu programu modernizacji linii kolejowych realizowane na nich przewozy będą szybsze i bezpieczniejsze, co odczujemy zarówno my jako przewoźnik, jak i nasi kontrahenci – stwierdza Libiszewski.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w drugim kwartale br. wyniosły 1 167 mln zł (+7,2% r/r), przy kosztach operacyjnych na poziomie 1 125 mln zł (+0,2% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 186 mln zł (+65% r/r), nakłady inwestycyjne (CAPEX) 114 mln zł (+38% r/r), a wynik netto 21 mln zł (+70 mln zł r/r).

Po dwóch kwartałach br. wyniki kształtowały się następująco: przychody z działalności operacyjnej 2 267 mln zł (+6,8% r/r), koszty działalności operacyjnej 2 222 mln zł (+0,1% r/r), EBITDA 333 mln zł (+72% r/r), nakłady inwestycyjne (CAPEX) 201 mln zł (-25% r/r), wynik netto 19 mln zł (+135 mln zł r/r).

Udział Grupy PKP CARGO w rynku w drugim kwartale br. w ujęciu pracy przewozowej wyniósł 53% (+2,8 p.p. r/r), a w pierwszej połowie br. osiągnął 52,7% (+1,6% p.p. r/r).

Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej PKP CARGO: PKP CARGO SA, PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. oraz trzech przewoźników wchodzących w skład Grupy AWT, należącej do PKP CARGO SA, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszym półroczu br. odpowiadał on za blisko 10% całości pracy przewozowej Grupy. PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej. Wyniki przedstawiają się następująco:

– dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 88% r/r wg masy kontenerów,

–  wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 12,3% r/r (przy spadku przeładunków kontenerów w portach o 2,8% r/r),

– rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 28% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 34% r/r,

– rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 32% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 24% r/r.

Paliwa

Po sześciu miesiącach br. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 5,23 mld tkm (-3% r/r), koks i węgiel brunatny 0,69 mld tkm (-1% r/r), paliwa płynne 0,65 mld tkm (+17% r/r). Taki rezultat osiągnięto dzięki:

– zmniejszeniu wydobycia węgla kamiennego o 1,5 mln ton (-4,3% r/r) oraz jego sprzedaży (-3,3% r/r), przy spadku zapasów o 3,3 mln ton (-63% r/r),

– wzrostowi przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 7% r/r, pomimo zmniejszenia produkcji w elektrowniach zawodowych ,opartych na węglu kamiennym o 1,9% r/r,

– zmniejszeniu przewozów w eksporcie z Polski o 20% r/r oraz wzrostowi przewozów w imporcie do Polski o 27% r/r,

–  stabilizacji cen węgla ARA (wzrost o 9% kw/kw do 79,65 USD/t na koniec H1 2017 r.).

 

Rynek kruszyw

Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, to drugi – pod względem wielkości przewozów – segment towarowy Grupy PKP CARGO. Wykonana w pierwszych sześciu miesiącach br. praca przewozowa wyniosła 2,36 mld tkm (32% r/r). Na wyraźne ożywienie tego segmentu wypłynęła m.in. coraz większa liczba realizowanych projektów infrastrukturalnych. Oprócz tego powyższy wynik osiągnięto przez:

– podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.), który pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia),

– wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7,6% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,8% r/r., w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 29,7% r/r),

W br. zostanie oddanych do użytku ponad 300 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m.in Jarocina, Nysy, Gorzowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego i Kościerzyny.

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 2,05 mld tkm (19% r/r). Do takiego rezultatu przyczyniły się:

– zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 16,1% r/r (5,1 mln ton), w UE o 4,1% r/r (86,1 mln ton), na świecie o 4,4% (836 mln ton),

– zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 2,5% (597 mln ton),

– wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, zarówno produkcji metali (o 9,6% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 10,0% r/r),

–  obniżenie cen rud żelaza oraz cen stali (po intensywnych wzrostach w 2016 r.).

EG

 

Fot: PKP SA

 

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "przewozy-towarowe"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry