Menu
Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią

Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią

2018-06-21

Rozpoczął się drugi dzień konferencji Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej  (20–21 czerwca br.) organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Olsztynie. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Raportu Kolejowego i Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Podczas drugiego dnia zaplanowano panel dyskusyjny pt. Rozwój przewozów pasażerskich na terenie Polski Wschodniej. Kluczowe zagadnienia to m.in. realizacja programu dworcowego, planowane udogodnienia dla pasażerów, wpływ transportu mulimodalnego na komfort podróżowania, wpływ projektów taborowych na przewozy pasażerskie w Polsce Wschodniej, Wspólny Bilet szansą na zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego oraz plany rozwojowe przewoźników pasażerskich z wykorzystaniem infrastruktury regionu. Zaproszeni paneliści: Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz, Prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński, Prezes PKP Intercity SA Marek Chraniuk, Prezes Zarządu Polregio Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski.

Przypomnijmy krótko, co się działo podczas pierwszego dnia konferencji.

Fot. CUPT

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Europejskiej, władz samorządowych, biznesu, w tym branży transportowej, świata nauki, instytucji krajowych odpowiedzialnych za wdrażanie środków europejskich oraz zarządcy infrastruktury transportowej.  

Z analizy przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że wskaźnik wykorzystania kolei w województwach wschodniej Polski jest najniższy w kraju. Statystyczny mieszkaniec województwa podlaskiego, lubelskiego czy podkarpackiego podróżuje koleją ok. dwa razy w roku. Dla porównania w województwie pomorskim są to średnio 24 podróże rocznie na jednego mieszkańca. Dlatego też fundusze europejskie pochodzące z Programu Polska Wschodnia (POPW), Programu o Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) jak i pięciu Programów Regionalnych (RPO) mogą istotnie przyczynić się do systemowego i dynamicznego rozwoju już istniejącej sieci połączeń kolejowych – zarówno towarowych, jak i pasażerskich w makroregionie. Dzięki inwestycjom poprawi się jakość przewozów – prędkość i punktualność pociągów, komfort podróżowania, zintegrowanie z pozostałymi środkami transportu w miastach, co będzie miało wpływ na zwiększenie liczby korzystających z przewozów kolejowych.

Fot. CUPT

– W latach 2014–2023 w województwach Polski Wschodniej zainwestujemy w sektor kolejowy ponad 16,3 mld zł. Będą to środki programów unijnych: POIŚ i CEF, POPW, pięciu RPO, ale i krajowe. Nasze inwestycje zagwarantują wysokiej jakości, szybkie, bezpieczne przewozy towarowe i pasażerskie. To stworzy możliwość włączenia podmiotów lokalnych w globalne łańcuchy dostaw i poprawi mobilność na rynku pracy. Istotnym elementem naszego planu inwestycyjnego jest powstanie Wschodniej Magistrali Kolejowej. Łącznie przeznaczymy na nią ok. 6,5 mld zł, w 14 projektach z udziałem środków pochodzących z ww. źródeł. Magistrala bezpośrednio połączy ze sobą stolice województw Polski Wschodniej i poprawi wewnętrzną spójność sieci transportowej makroregionu – podkreślił w trakcie wystąpienia otwierającego Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

– Inwestycje kolejowe w tym makroregionie to niwelowanie wykluczenia transportowegozaznaczył Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreślił zaś, że:

– Rozwój kolei napędza wzrost konkurencyjności każdego z województw Polski Wschodniej. Inwestycje finansowane z POPW, POIiŚ i CEF to poprawa parametrów linii kolejowych oraz zwiększenie dostępności transportowej dziesiątek miast na tym obszarze i – co równie ważne – poprawa jakości infrastruktury pasażerskiej.

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówiono najważniejsze inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej finansowane z funduszy europejskich (CEF, POIiŚ, POPW, RPO), rolę instrumentów wspierających rozwój infrastruktury kolejowej (Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. i Program Inwestycji Dworcowych) oraz możliwości finansowania inwestycji po roku 2020. Dyskusja dotyczyć będzie również wpływu realizowanych projektów i poprawy jakości infrastruktury kolejowej na jakość życia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności makroregionu Polski Wschodniej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na efekty powstania Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Fot. CUPT

Jak zauważył Minister Adam Hamryszczak:

 – Inwestycje te przyniosą poprawę parametrów technicznych sieci, w tym zwiększenie jej przepustowości, poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości przejazdu pociągów. To sprawi, że przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne, a pasażerskie dostępne, komfortowe i bardziej atrakcyjne od własnego samochodu. Przy odpowiednio dopasowanej ofercie przewozowej nowe możliwości przejazdów koleją otrzymają mieszkańcy dziś często peryferyjnych obszarów. Nie do pominięcia są także efekty pośrednie, czyli mniejsze ryzyko wypadków drogowych (mniej samochodów na drogach), mniejsza presja transportu na środowisko oraz na budżety podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nadmiernie dziś eksploatowanych dróg.

Plany rozwojowe w kontekście potrzeb przewozów towarowych, jak również przyszłe inwestycje w kolejową infrastrukturę graniczną (centra przeładunkowe) były głównymi tematami drugiego panelu dyskusyjnego.

Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość bliższego poznania Dworca PKP Olsztyn Zachodni. Zmodernizowano go w ramach największego w historii polskiej kolei programu inwestycji dworcowych PKP SA, współfinansowanego z funduszy europejskich. Do 2023 r. w Polsce Wschodniej 64 inwestycje dworcowe otrzymają dofinansowanie unijne
w wysokości prawie 800 mln zł, w tym ponad 700 mln zł przeznaczonych zostanie na ten cel z POIiŚ, a około 80 mln zł z POPW.

 

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry