Menu
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów

2017-02-15

Nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi, została przyjęta przez Radę Ministrów. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne znajdują się w fazie opracowywania i realizacji.

Głównym celem Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem – dobro wszystkich obywateli.

Założenia i praktyka

Lista projektów ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju liczy obecnie ok. 185 przedsięwzięć, zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji. Ma ona otwarty charakter i może być modyfikowana. Wiele inwestycji jest już w trakcie realizacji – ich wdrażanie odbywało się równolegle do procesu formalnej akceptacji Strategii.

W Strategii zaplanowano szereg projektów (tzw. flagowych), w efekcie których powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki. Wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw przygotowany został pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma również Pakiet Konstytucja Biznesu, którego rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Towarzyszą mu propozycje zmian w innych ustawach, ułatwiające funkcjonowanie firmom nie tylko nowo powstającym, ale też posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ważnym elementem działań jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenia dostępu do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze). Całkowita wartość przedsięwzięć realizowanych w całym kraju z unijnym wsparciem sięga już 120 mld zł. Nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy.

W ramach wzmocnienia rozpoznawalności polskich produktów oraz budowania marki polskiej gospodarki powstaje System promocji gospodarki, ukierunkowany na rozwój polskiego eksportu, zwiększanie polskich inwestycji za granicą, umacnianie międzynarodowego wizerunku Polski jako kraju, z którym warto współpracować w obszarze gospodarki oraz poprawę rozpoznawalności rodzimych produktów i usług za granicą.

Rozwój połączeń kolejowych

Po konsultacjach społecznych projektu Strategii wzmocniono zapisy dotyczące uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, kolejowych oraz śródlądowych o odpowiedniej jakości w relacjach europejskich, w tym TEN-T; rozwoju transportu intermodalnego i inteligentnych sieci transportowych, a także podkreślono konieczność przechodzenia na transport niskoemisyjny.

Środki finansowe

Realizacja wszystkich celów rozwojowych Strategii będzie wymagała zaangażowania znacznych środków publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych, szacowanych do 2020 r. na ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Cele, możliwości, efekty

Wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym to kluczowe cele, jaka stawia sobie rząd do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. (17 proc. w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (95 proc. w 2030 r.)

 

Fot: MR

TAGI

Ministerstwo RozwojuStrategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry