Menu
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dla kolei

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dla kolei

2016-08-03

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument wskazuje kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Jego celem jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, z którego skorzystają wszyscy obywatele. W najbliższych miesiącach zaplanowano szerokie konsultacje społeczne, a w październiku – przyjęcie ostatecznej wersji przez rząd.

Transport kolejowy

Eksperci rządowi stwierdzili, że w wyniku niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych oraz zużycia prostych rezerw wzrostu (tania siła robocza, fundusze zewnętrzne) w ostatnich latach nasz wzrost gospodarczy spowolnił. Potrzebne są więc nowe impulsy, które wprowadzą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co przełoży się na wzrost jakości życia i zamożność Polaków. Strategia proponuje nowy model rozwoju, tj. rozwój odpowiedzialny, z którego korzyści będą czerpały wszystkie grupy społeczne i przyszłe pokolenia.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniono m.in. takie obszary jak: kapitał ludzki i społeczny, energia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo narodowe czy transport. W Polsce szeroko pojęty sektor transportu i logistyki odpowiada za około 6,5% wartości dodanej brutto (wg wskaźników makroekonomicznych GUS za 2015 rok). Największe znaczenie pod względem wykonanych przewozów ładunkowych (liczonych w tonach) ma u nas transport drogowy (84,1%), na drugim miejscu plasuje się transport kolejowy (12,4%). Według ekspertów ta znacząca przewaga transportu drogowego nad innymi rodzajami przewozów jest niepokojąca, może bowiem wiązać się z wieloma zagrożeniami, np. ze zbytnim obciążeniem środowiska naturalnego. Dla porównania w Unii Europejskiej średnia przewozów w transporcie drogowym jest wyraźnie mniejsza (75,4%), a w kolei – większa (18%).

Wyżej przedstawione dane wyraźnie wskazują, że udział kolei w transporcie towarów jest w Polsce niższy od średniej unijnej o dwa punkty procentowe, a nawet o cztery punkty w przypadku krajów V4 (dane wg statystyk Eurostat). Mniejsza popularność transportu kolejowego jest wynikiem wysokich kosztów udostępniania infrastruktury oraz skomplikowania organizacji przewozów towarowych (czas i miejsce przeładunku, bezpieczeństwo towarów). Pomimo barier rozwojowych kolejowy transport towarowy ma potencjał i może dalej się rozwijać. Konieczne jest jednak unowocześnienie infrastruktury liniowej, położenie nacisku na multimodalność oraz wprowadzenie konteneryzacji transportu.

Także kolejowe przewozy pasażerskie borykają się z pewnymi problemami, tj. z uwarunkowaniami infrastrukturalnymi (dozwolona prędkość pociągów), organizacyjnymi (niedostateczna częstotliwość kursowania pociągów) oraz technicznymi (stan i wyposażenie mniejszych przystanków kolejowych i dworców). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawia zbiór działań, mających poprawić obecną sytuację i stymulować rozwój branży kolejowej.

Zintegrowana sieć transportowa

Powstanie zintegrowanej sieci transportowej będzie wymagać szeregu działań. Wśród tych najważniejszych dla kolei wymienić można:

 • Krajowy Program Kolejowy, obejmujący uzupełnienie luk i zmodernizowanie sieci połączeń, wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz zwiększenie średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich,
 • Program zarządzania i przebudowy dworców kolejowych,
 • Projekt „Wspólny Bilet”, którego celem jest integracja biletowo-sprzedażowa, umożliwiająca pasażerom zakup jednego biletu na całą podróż, niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika,
 • Modernizacja parku taborowego (pasażerskiego i towarowego),
 • Rozwój transportu intermodalnego.

Transport ekologiczny

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada poprawę stanu publicznej infrastruktury, inwestowanie w ekologiczne środki transportu w przewozach aglomeracyjnych, a także lepsze zintegrowanie przewozów kolejowych z transportem miejskim. Do roku 2015 zaplanowano stopniową wymianę taboru transportu miejskiego na ekologiczny i niskoemisyjny (na przykład pojazdy szynowe), budowę nowych linii tramwajowych, włączenie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt „Wspólnego Biletu” oraz rozwój kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych.

Efektywne wykorzystywanie środków publicznych

Realizacja wszystkich projektów transportowych wymaga funduszy, ważne jest więc to, w jaki sposób będą one pozyskiwane i wykorzystywane. Dlatego w Strategii uwzględniono poprawę jakości i efektywności zarządzania procesem inwestycyjnym, opracowanie mechanizmów zapewniających utrzymanie infrastruktury i świadczenie usług na wysokim poziomie, zwiększenie udziału projektów z sektora transportu w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz maksymalizacja wykorzystania środków CEF.

Konsultacje społeczne

Projekt Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostanie poddany konsultacjom społecznym, w ramach których zaplanowano spotkania branżowo-tematyczne, konferencje oraz rozmowy z przedstawicielami środowisk samorządowych i naukowych. Opinie i sugestie dotyczące Strategii można zgłaszać do końca września za pomocą formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju. W październiku finalna wersja dokumentu zostanie przedłożona Radzie Ministrów.

 

Fot: PKP PLK
Opracowano na podstawie: MR, projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

TAGI

Krajowy Program KolejowyMinisterstwo RozwojuPlan MorawieckiegoStrategia na rzecz Odpowiedzialnego RozwojuWspólny Bilet

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry