Menu
Sektor logistyczny to szansa dla PKP CARGO

Sektor logistyczny to szansa dla PKP CARGO

2019-09-16

Rozmowa z Czesławem Warsewiczem, prezesem Zarządu PKP CARGO SA, o sektorze logistycznym oraz kierunkach rozwoju spółki w najbliższym okresie.

Mateusz Izydorek vel Zydorek: Dlaczego logistyka jest tak ważna w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)?

Czesław Warsewicz: Procesy logistyczne towarzyszą - w większym, lub mniejszym zakresie - każdej aktywności człowieka. Ich celem jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we właściwym czasie i po właściwym koszcie, które są niezbędne do wyprodukowania, wytworzenia, lub pozyskania dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie. Tak więc logistyka zawsze wspiera inny proces społeczno – gospodarczy, nie tylko przemysł i handel, ale i zadania wypełniane przez społeczeństwo, takie jak praca, ochrona zdrowia, edukacja, wypoczynek czy prowadzenie gospodarstwa domowego. To jak ważna jest logistyka widać chociażby na przykładzie wykluczenia komunikacyjnego dużej części Polski, gdzie ludzie są pozbawieni dostępu do kolei i połączeń autobusowych, które teraz trzeba pieczołowicie i dużym kosztem odbudowywać, bo inaczej te gminy stracą możliwości rozwoju.

MI: Podkreśla Pan Prezes, że Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia Rozwoju Logistyki. Na czym miałaby polegać?

CW: Co prawda już dziś realizujemy program rozwoju infrastruktury logistycznej (głównie w sferze transportu), nadrabiając wieloletnie zaległości, ale nie są to działania w pełni zintegrowane. Wciąż potrzebujemy wzajemnie skoordynowanych programów rozbudowy sieci kanałów logistycznych, powiązań przestrzennych całego narodowego systemu społeczno – gospodarczego. Narzędziem realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Logistyki będzie Krajowy System Wsparcia Logistycznego.

MI: Rozumiem, że zanim taki system powstanie, państwo musi wcześniej określić przyszłe potrzeby logistyczne gospodarki kraju?

CW: Tak. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiele miejsca poświęcono rozwojowi transportu, ale trzeba na ten sektor spojrzeć szerzej, jako na część logistyki bez której niemożliwe będzie zrealizowanie rządowej strategii z czego wielu ekspertów nie zdaje sobie jeszcze sprawy. Można śmiało postawić też tezę, iż umiejętne sterowanie przez państwo rozwojem tej branży wpłynie pozytywnie na realizację podstawowych celów SOR, czyli po pierwsze wejście Polski na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego opartego coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. Chodzi tu m.in. o takie obszary jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm i ekspansja zagraniczna. Drugi cel to rozwój kraju „społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”, a trzeci to usprawnienie instytucji państwowych, aby służyły wzrostowi gospodarczemu.

(całość wywiadu znajdziecie Państwo w numerze 4/ 2019 Raportu Kolejowego)

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry