Menu
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

2016-08-08

W zeszły piątek Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany pozwolą uprościć i przyspieszyć prace związane z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Wśród rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację znalazło się między innymi szczegółowe określenie obowiązków nabywców i zbywców nieruchomości, które zostały objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W myśl nowych przepisów w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego konieczne jest zgłoszenie odpowiedniemu wojewodzie danych nowego właściciela. Na takie zgłoszenie nabywcy i zbywcy mają siedem dni od daty zbycia nieruchomości. Ustawa wyznacza również ramy czasowe oraz tryby doręczeń pism i decyzji.

Ważną zmianą jest uelastycznienie procesu aktualizacji programu wieloletniego, obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. Od teraz sprawozdanie z wykonania planu będzie stanowiło jednocześnie aktualizację programu wieloletniego, chyba że zwiększony zostanie łączny limit wydatków z budżetu państwa na jego realizację. W związku z tym przesunięciu (na koniec maja każdego roku) uległ termin przygotowania sprawozdania i obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W nowelizacji znalazł się także zapis dotyczący ograniczenia zakazu zadrzewiania i zakrzewiania w odległości piętnastu metrów od osi skrajnego toru kolejowego. Zgoda na zadrzewianie i zalesianie w takim przypadku będzie wydawana przez odpowiedniego starostę.

Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykorzystania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 oraz konieczności zwiększenia efektywności  realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, wskazanych przez Komisję Europejską w zaleceniach dotyczących realizacji strategii „Europa 2020”.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia.

 

Fot: PKP PLK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry