Menu
Politechnika Warszawska ze zgoda Prezesa UTK na wykonywanie badań technicznych

Politechnika Warszawska ze zgoda Prezesa UTK na wykonywanie badań technicznych

2017-04-13

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udzielił zgody Politechnice Warszawskiej na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem; oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem (decyzja z 21 marca 2017 r.).

W 2015 r. Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej kształtował swą strukturę oraz przygotowywał się do procesu akredytacji. W 2016 r. Ośrodek Certyfikacji Transportu ubiegał się o uzyskanie akredytacji w zakresie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei oraz inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi w zakresie działalności, o której mowa w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym, były jednostki wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, które z dniem 31 marca 2014 r. utraciło moc obowiązującą. Od 1 stycznia 2016 r.  prowadzenie działalności w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK w trybie decyzji administracyjnej.

Na początku 2017 r. Ośrodek Certyfikacji Transportu uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka certyfikująca wyroby (akredytacja AC 198) w zakresie obejmującym wszystkie urządzenia podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe. Akredytacja została uwieńczona zgodą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem; oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem (decyzja z 21 marca 2017 r.).

Prezes UTK udziela zgody na wydawanie certyfikatów, jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym. W decyzji wskazane są rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych, jakie dana jednostka może badać i certyfikować.

Tym samym Politechnika Warszawska stała się piątą jednostką uprawnioną do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a także stwierdzania zgodności z typem. OCT pozyskał również uprawnienia do wydawania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa (akredytacja AK 028), o których mowa w Rozporządzeniu Nr 402/2013, w obszarach: 

 • podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe,
 • podsystemu ruch kolejowy.

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry