Menu
Parlament Europejski przyjął IV Pakiet Kolejowy

Parlament Europejski przyjął IV Pakiet Kolejowy

2016-12-19

Parlament Europejski przyjął reformę, która ma otworzyć rynki kolejowe UE i poprawić ich konkurencyjność. Tzw. IV Pakiet Kolejowy ma przyczynić się do spopularyzowania transportu kolejowego, wzrostu inwestycji oraz otwarcia rynku kolei pasażerskich na nowe przedmioty i usługi.

Czym jest IV Pakiet Kolejowy?

Europejska sieć kolejowa jest rozdrobniona. Poszczególne państwa członkowskie posługują się różnymi normami bezpieczeństwa i różnymi systemami technicznymi. Zadaniem IV Pakietu Kolejowego jest ujednolicenie prawa i wyeliminowanie barier, które utrudniają tworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Akty proponowane w ramach pakietu zreformują unijny sektor kolejowy, będą stymulować konkurencyjność i innowacyjność na krajowych rynkach pasażerskich oraz wprowadzą reformę strukturalną i techniczną. W efekcie europejskie sieci kolejowe staną się bezpieczniejsze, bardziej niezawodne oraz interoperacyjne.

Zmiana przepisów ma także na celu zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich. Obecnie podróże pociągiem są mniej popularne niż poruszanie się innymi środkami transportu. Bardzo zróżnicowany jest też poziom satysfakcji podróżnych w poszczególnych krajach Unii. Żeby to zmienić, UE proponuje szereg nowych rozwiązań prawnych.

Otwarte przetargi

Jedną z najważniejszych zasad wprowadzonych przez IV Pakiet Kolejowy jest ogłaszanie otwartych przetargów na publiczne usługi kolejowe. W takich przetargach udział będą mogły wziąć przedsiębiorstwa kolejowe z całej UE. W zamierzeniu otwarta i konkurencyjna procedura przetargowa powinna zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców poziomem satysfakcji klientów i pozytywnie wpłynąć na procedurę wydatkowania publicznych funduszy.

Rozporządzenie dopuszcza jednak odstępstwa od zasady obowiązkowego ogłaszania przetargu – przy założeniu, że bezpośrednie udzielenie zamówienia lub zastosowanie uproszczonej procedury będzie uwarunkowane szczególnymi korzyściami dla pasażerów.

Konkurencyjne usługi

Na mocy IV Pakietu Kolejowego przedsiębiorcy będą mogli oferować konkurencyjne usługi w całej Unii Europejskiej, na przykład nowe przewozy kolejowe na konkretnej trasie. Niemniej pod pewnymi warunkami, tj. zapewnienia ciągłości usług publicznych, państwa członkowskie będą mogły ograniczyć prawo operatora do świadczenia usług na niektórych liniach. Wprowadzenie takiego ograniczenia będzie wymagało przeprowadzenia analiz ekonomicznych oraz weryfikacji przez organ regulacyjny. Ocenie będzie też podlegał potencjalny konflikt interesu pomiędzy zarządcami infrastruktury a przedsiębiorstwami kolejowymi.

Infrastruktura, administracja i prawa pracownicze

Równocześnie IV Pakiet Kolejowy wprowadza szereg innych zmian, na przykład prowadzących do zracjonalizowania zasad działania zarządców infrastruktury. Zarządcy infrastruktury należą często do tej samej zintegrowanej struktury co operatorzy kolejowi. Pakiet proponuje oddzielenie zarządców od operatorów – poza szczególnymi sytuacjami, w których istnieją wystarczające gwarancje ich autonomii.

Zmiany mają służyć również obniżeniu kosztów administracyjnych ponoszonych przez operatorów kolejowych i ułatwić im wchodzenie na rynek. Dlatego też pakiet wprowadza istotną zmianę dotyczącą funkcjonowania Europejskiej Agencji Kolejowej. Obecnie odgrywa ona kluczową rolę w propagowaniu interoperacyjności i harmonizowaniu norm technicznych dla całego unijnego rynku. Jednak obok opracowywanych przez nią przepisów unijnych w zakresie techniki i bezpieczeństwa w mocy pozostają przepisy krajowe, co niepotrzebnie komplikuje działalność operatorów. Proponowane zmiany uczyniłyby z agencji jedyny podmiot odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na pojazdy oraz certyfikatów bezpieczeństwa w całej UE.

Podczas konstruowania pakietu zwrócono także uwagę na prawa pracowników związanych z sektorem kolejowym. W świetle nowych przepisów operator realizujący usługi publiczne będzie podlegał obostrzeniom, które mają na celu zagwarantowanie pracownikom odpowiednich praw socjalnych i pracowniczych.

Cele

Wprowadzenie nowych przepisów ma w zamierzeniu zwiększyć poziom konkurencji, zapewnić przejrzystość finansową i zagwarantować uczciwe warunki dla przedsiębiorców kolejowych. Pakiet kolejowy nie tylko wprowadza modyfikacje techniczne, ale również reformuje system zarządzania i dostęp do rynku kolejowego. Celem jest otwarcie krajowych rynków kolei pasażerskich na konkurencję i podniesienie w ten sposób jakości usług oraz efektywności operacyjnej.

Przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły oferować nowe usługi biznesowe na liniach krajowych od 14 grudnia 2010 roku. Konkurencyjna procedura przetargowa ma stać się ogólną zasadą w dziedzinie zamówień publicznych od grudnia 2023 roku.

TAGI

IV Pakiet KolejowyUE

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry