Menu
Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

2016-12-12

Sejm zakończył parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawach w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Na posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada, Sejm przegłosował nowy kształt ustawy. Warto przypomnieć, że już wcześniej, tj. na posiedzeniu, które odbyło się 21 października 2016 roku, Sejm jednogłośnie przyjął projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, następnie nowelizacja została skierowana do dalszych prac w Senacie RP. 15 listopada, po zapoznaniu się z treścią nowelizacji i wprowadzonymi do ustawy zmianami, Senat zaproponował dwanaście poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym oraz doprecyzowującym. Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się osiemdziesięciu senatorów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu.

Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. „To największa zmiana od roku 2003, kiedy to w życie weszła ustawa o transporcie kolejowym” – powiedziała „Raportowi Kolejowemu” Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego wymaga szeregu zmian – od wyodrębnienia obiektów infrastruktury kolejowej, poprzez opracowanie wieloletniego programu utrzymaniowego, aż do nowych regulacji dotyczących zadań, obowiązków oraz powoływania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy jest stworzenie ram prawnych, które umożliwią opracowanie tzw. wieloletniego programu utrzymaniowego. Program ten ma w zamierzeniu określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. „Program powinien wpłynąć na właściwe utrzymanie zmodernizowanych sieci linii kolejowych” – zaznaczyła Elżbieta Kisil. Efektem zaimplementowania programu ma być uniknięcie przedwczesnej degradacji zmodernizowanych linii i rozwijanie efektów inwestycji.

Nowelizacja zakłada także wyodrębnienie nowej grupy obiektów, tzw. obiektów infrastruktury usługowej, przeznaczonych do świadczenia usług niezbędnych do realizacji procesu przewozowego. Obiekty zakwalifikowane do tej nowej grupy to między innymi stacje paliw, dworce kolejowe, terminale towarowe czy stacje rozrządowe. W przypadku obiektów infrastruktury usługowej stosowane będą odmienne zasady udostępniania i pobierania opłat niż te obowiązujące dla pozostałej infrastruktury kolejowej. Nowelizacja zakłada umożliwienie szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawiania przejazdu pociągów.

Dodatkowo ustawa wprowadza poprawki w definicje: zarządcy infrastruktury, bocznicy, linii, sieci kolejowej, stacji oraz dworca. Wedle nowych definicji bocznica kolejowa będzie infrastrukturą kolejową, jej użytkownik zaś – szczególnym przypadkiem zarządcy infrastruktury, co może znacząco wpłynąć na wymiar ekonomiczny i bezpieczeństwo użytkowania sieci kolejowych. Istotną zmianą jest również nieodpłatne udostępnianie dworców i stacji kolejowych podróżnym, natomiast odpłatnie – przewoźnikom kolejowym. Odpłatne udostępnianie będzie dotyczyło wyłącznie powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych.

Według znowelizowanej ustawy zmieni się także status Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Nowe przepisy zapewnią Prezesowi UTK większą niezależność, zniosą nadzór ministra właściwego do spraw transportu, a także wpłyną na tryb powoływania oraz odwoływania – Prezes UTK będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. W noweli zapisano, że na stanowisko Prezesa UTK może zostać powołana osoba, która m.in. ma polskie obywatelstwo, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny albo tytuł inżyniera, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, ma co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, a także – wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UTK.

Wybór Prezesa UTK będzie przeprowadzał zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członkowie zespołu mają być powoływani spośród osób niezależnych finansowo i organizacyjnie od ministra właściwego do spraw transportu, mają także posiadać „wiedzę i doświadczenie dające rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów”. Z kolei wiceprezesów UTK powoła premier, ale na wniosek Prezesa UTK. Nowelizacja wprowadza dodatkowo przepisy, które mają zapewnić niezależność tego ważnego urzędu. Prezes UTK raz w roku (do 31 grudnia) będzie składał premierowi oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów, ze wskazaniem bezpośrednich lub pośrednich interesów zagrażających niezależności w pełnieniu funkcji. Obowiązek składania oświadczenia wynika bezpośrednio z przepisów dyrektywy PE.

Ponadto projekt zawiera zmiany przepisów o charakterze porządkowym oraz przepisów doprecyzujących w zakresie, w jakim przepisy te były powiązane z wdrożeniem prawa unijnego.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia, reszta – po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia. Art. 3 dotyczący zmian w ustawie ze stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

 

LS

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry