Menu
NIK o prywatyzacji PKP Energetyki

NIK o prywatyzacji PKP Energetyki

2016-06-23

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła naruszeń prawa w prywatyzacji PKP Energetyki SA. Według NIK zarząd PKP SA rzetelnie i starannie wycenił wartość spółki i cenę zbycia akcji. Wpływy z prywatyzacji przeznaczono głównie na dokapitalizowanie PKP Intercity SA oraz zasilenie Funduszu Własności Pracowniczej. W postępowaniu kontrolnym zwrócono jednak uwagę na ryzyko wynikające z faktu, że PKP Energetykę sprzedano inwestorowi finansowemu, nie zaś branżowemu.

Sprawa prywatyzacji PKP Energetyki od początku była sprawę szczególną ze względu na znaczenie spółki dla innych podmiotów Grupy PKP, czyli pośrednio dla całej krajowej gospodarki. PKP Energetyka jest przecież naturalnym monopolistą dystrybucji energii elektrycznej do sieci trakcyjnej PKP, jest także jedynym właścicielem sieci zasilającej trakcję elektryczną linii kolejowych. W latach 2012-2014 spółka przynosiła zyski na poziomie odpowiednio 65,6 mln złotych, 90 mln złotych i 48,7 mln złotych. Wskaźnik rentowności PKP Energetyki na wymienione lata wyniosły: 2%, 2,4% oraz 1,1%.

NIK zauważa, że legalność sprzedaży potwierdza ustawa o „komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”. Według przepisów ustawa zabrania wprawdzie sprzedaży mienia wchodzącego w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, nie stawia natomiast przeszkód przy sprzedaży całości akcji. NIK zauważa także, że z punktu widzenia ustawy opinie prawne dotyczące procesu prywatyzacji powinny zostać zamówione i wykonane przed rozpoczęciem sprzedaży – tymczasem PKP SA pozyskało takie opinie już po podpisaniu przedwstępnej umowy.

Ze względu na komercyjne przesłanki prywatyzacji – tj. dążenie do maksymalizacji przychodów ze sprzedaży, nawet za cenę osłabienia potencjalnych szans  rozwojowych – zdecydowano się na inwestora finansowego zamiast branżowego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli taki wybór jest obciążony znaczącym ryzykiem – szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej.

Obecnym właścicielem PKP Energetyki jest spółka celowa Caryvill Investment, powiązana z CVC Capital Partners LTD. NIK zwraca uwagę, że Caryvill Investment po osiągnięciu założonej stopy zwrotu wcale nie musi zachować akcji, a to wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, ponieważ ewentualne ponowne wystawienie PKP Energetyki na sprzedaż może przyciągnąć inwestorów, którzy z różnych względów byliby niepożądani na polskim rynku przewozów kolejowych lub rynku energetycznym. Na szczęście w aktualnym stanie prawnym ryzyko to jest niewielki ze względu na ustawę o kontroli kluczowych dla państwa inwestycji.

Kolejnym zagrożeniem, jak w wskazuje NIK, jest potencjalny brak zainteresowania Carvill Investment długoterminowy, jakościowym rozwojem oferty PKP Energetyki. Działalność gospodarcza w warunkach naturalnego monopolu nie sprzyja tworzeniu nowej jakości, podążaniu za nowościami technologicznymi czy szukaniu nowych rozwiązań. W konsekwencji może to (choć nie musi) doprowadzić do tego, że w pewnym momencie oferta spółki zacznie rozmijać się z potrzebami Grupy PKP i innych podmiotów branży kolejowej.

Trzecim ryzykiem wykrytym przez NIK jest ograniczony do czterech lat okres ważności umów zawartych pomiędzy PKP Energetyką a innymi spółkami grupy kapitałowej PKP SA. Umowy zawierają wprawdzie opcję przedłużenia na kolejne cztery lata, nie wiadomo jednak, na jakich warunkach. Jednym słowem – Grupa PKP w przyszłości nie będzie miała realnego wpływu na działania PKP Energetyki.

Wspomniane powyżej zagrożenia są w pewnym stopniu złagodzone dzięki istniejącym uregulowaniom ustawowym, dotyczącym realizacji zadań obronnych, obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego czy administrowania infrastrukturą krytyczną. Warto także zaznaczyć, że zarząd PKP SA jeszcze przed sprzedażą PKP Energetyki doprowadził do zawarcia przez spółkę umów, które zabezpieczają interesy Grupy PKP, zwłaszcza w zakresie dostaw energii oraz utrzymania sieci trakcyjnej. Ponadto Prezes URE może wymóc na przedsiębiorstwie energetycznym dalsze działanie (przez okres nie dłuższy niż dwa lata) nawet po wygaśnięciu koncesji.

We wnioskach końcowych Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła, że rzeczywiste następstwa prywatyzacji PKP Energetyki z punktu widzenia rynku kolejowego oraz funkcjonowania społem Grupy PKP zostaną zweryfikowane dopiero w przyszłości.

Szczegółowy raport z kontroli można znaleźć na stronie NIK.

 

Zdjęcia: BiznesAlert, PKP Energetyka

TAGI

NIK Najwyższa Izba KontroliPKP Energetyka

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry