Menu
Konferencja Wspólny Bilet w transporcie kolejowym

Konferencja Wspólny Bilet w transporcie kolejowym

2017-09-21

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło swoje plany dotyczące rozwoju Wspólnego Biletu. Pierwszym etapem prac nad projektem jest wprowadzenie Pakietu Podróżnika.

15 września 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wspólny bilet w transporcie kolejowym” zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, PKP SA, PKP IC, PKP Informatyka, PKP SKM, Przewozów Regionalnych oraz krajowi i zagraniczni eksperci rynku kolejowego i przedstawiciele sektora bankowego. Na konferencji Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei reprezentowali: Dyrektor Dorota Markiewicz i Dyrektor Generalny Adam Musiał.

– Wspólny Bilet to ważny element strategii rządu. Pakiet Podróżnika to jego pierwszy etap. Dzięki niemu unowocześniamy kolej – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.

Wspólny Bilet pozwoli skrócić czas obsługi podróżnego i poszerzy dotychczasową ofertę, poprzez możliwość wyboru najdogodniejszego pociągu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu na pozyskanie informacji czy też zakup biletu.

Idea wspólnego biletu znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Strategia zakłada integrację różnych gałęzi transportu, m.in.: poprzez wprowadzenie biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju.

Dla realizacji tych założeń MIB podjęło działania w celu opracowania koncepcji wspólnego biletu. Prace analityczne, prowadzone w pierwszej połowie 2016 roku przez MIB, Grupę PKP, UTK, Instytut Kolejnictwa, Przewozy Regionalne oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, zaowocowały analizą aspektów wdrożenia oraz rekomendacjami, z których zostały stworzone założenia projektu „Wspólny Bilet”.

Ze względu na bardzo złożony charakter tego przedsięwzięcia oraz wielu interesariuszy, minister infrastruktury i budownictwa zdecydował o powołaniu Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet”. Zadaniem Komitetu, jako organu pomocniczego ministra, jest m.in. inicjowanie prac, określanie kierunków prowadzonych działań oraz podział i koordynacja zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia projektu. Komitet podejmuje ponadto decyzje w zakresie wyboru sposobu jego realizacji.

Celem głównym projektu jest stymulowanie popytu na usługi transportu kolejowego poprzez podniesienie standardu obsługi podróżnych oraz zwiększenie sieci dystrybucji biletów i uproszczenie systemu taryfowo-biletowego, wprowadzenie biletu elektronicznego umożliwiającego automatyczne dokonywanie płatności, zachęcenie pasażerów do korzystania z  transportu zbiorowego i zwiększenie sprawności podróżowania środkami transportu należącymi do różnych przewoźników pasażerskich.

Od 11 września 2017 r. funkcjonuje już Pakiet Podróżnika, który jest nową propozycją PKP Intercity, POLREGIO, PKP SKM. Daje możliwość zakupu biletów na kilka przejazdów, w jednej kasie, na wspólnym blankiecie i przy najlepszej cenie.

– Zapraszamy samorządy do udziału w pracach nad Wspólnym Biletem – tak swoje wystąpienie podsumował wiceminister Andrzej Bittel.

 

LS

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry