Menu
Konferencja Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE. Analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Konferencja Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE. Analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce

2017-06-20

– Warunkiem powstania w Polsce Kolei Dużych Prędkości musi być rentowność tego przedsięwzięcia. Resort infrastruktury i budownictwa wraca do debaty publicznej na ten temat, która została przerwana w 2011 r. Jeżeli podjęcie tej inwestycji będzie uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego – nie tylko społecznego – to powinna być podjęta, bo Polacy na to zasługują. Nie może być to projekt deficytowy –  powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”.

Przebieg linii KDP na odcinku Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław został ujęty w bazowej sieci TEN-T

Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 14 czerwca 2017 r., była okazją do spotkania reprezentantów instytucji i firm zaangażowanych w rozwój kolei oraz do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie nowoczesnego transportu kolejowego. Zaprezentowane zostały stanowiska ekspertów dotyczące rozwiązań możliwych do zastosowania podczas budowy Kolei Dużych Prędkości oraz taboru wykorzystywanego do obsługi tego projektu. Wnioski zgłoszone w ramach konferencji posłużą do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości realizacji Kolei Dużych Prędkości oraz przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów.

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. W „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku” wskazano potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu Kolei Dużych Prędkości uzupełnionego o tzw. Y (połączenie Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław) do roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące historii projektu, wyniki przeprowadzonych prac studialnych projektu KDP (finansowanych ze środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ 2007-2013) oraz przebieg KDP zostały zaprezentowane przez przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wiceminister A. Bittel podczas debaty podsumowującej konferencję

Istotnym elementem debaty była analiza możliwych kierunków rozwoju dalszych połączeń w ramach projektu, w szczególności trasowanie przedłużenia KDP w kierunkach: zachodnim i południowym, w celu połączenia polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości z systemami krajów sąsiadujących. Przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych omówili kwestie rozbudowy KDP w kontekście międzynarodowym, opisując Polskę na tle projektów KDP w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwagę poświęcono także modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu, w tym uwarunkowaniom i metodom badań.

W kontekście ewentualnej budowy KDP niezwykle ważne są również kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgodności technicznej oraz zapewnienia odpowiedniego taboru. W przypadku ruchu pociągów z prędkością przekraczającą 250 km/h, oprócz specjalnie dostosowanej infrastruktury kolejowej, konieczne jest wdrożenie wymaganych dla KDP zasad prowadzenia ruchu i systemów zarządzania bezpieczeństwem. Sprawy te zostały przedstawione przez przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego.

W dalszej kolejności, opierając się na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, zaprezentowano koncepcje wykorzystania linii KDP do obsługi pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych i regionalnych.

Bardzo ważny głos zabrał przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, omawiając potencjał branży wykonawców i producentów konieczny do realizacji projektu KDP.

Minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”

W ostatniej części konferencji zaprezentowany został potencjał naukowy w zakresie wdrażania projektów KDP, a także szczegółowo opisane kierunki kształcenia przyszłych kadr i dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Przedstawiono również możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej Instytutu Kolejnictwa w zakresie podsystemów KDP.

Na zakończenie konferencji wiceminister Andrzej Bittel, odpowiedzialny w MIB za sprawy transportu kolejowego, powiedział, że jej wyniki posłużą do przeprowadzenia dalszych analiz w zakresie możliwości realizacji projektu KDP w Polsce oraz podjęcia decyzji o realizacji projektu, która powinna opierać się na rzetelnych analizach, wynikach prac studialnych oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych państwa.

– Należy mieć na uwadze, że decyzja ta musi zapaść z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego w kraju, tj. zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ich intermodalności. Zważywszy, że transport kolejowy jest systemem naczyń połączonych, wymagane jest systemowe podejście – dodał Bittel.


Źródło: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry