Menu
Jak przebiega wdrażanie POIiŚ?

Jak przebiega wdrażanie POIiŚ?

2018-05-23

22 maja br. we Wrocławiu obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko, który zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania największego programu operacyjnego w Europie i zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania POIiŚ w 2017 r.

– Mam przyjemność poinformować, że od ostatniego posiedzenia Komitetu osiągnęliśmy istotny postęp w realizacji POIiŚ. Dzięki wspólnym wysiłkom beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie, sprawnie przebiega również proces certyfikacji środków do KE – powiedział Witold Słowik, Przewodniczący Komitetu Monitorującego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej po raz kolejny pogratulowali osiągniętych przez POIiŚ wyników.

– Realizacja Programu przebiega bardzo sprawnie, wszystkie zakładane plany są realizowane i to zwykle z dużą nadwyżką. Cieszy również fakt, że POIiŚ 2014–2020 jest znacznie szybciej wdrażany niż jego odpowiednik w poprzedniej perspektywie – powiedział Przemysław Kalinka z Komisji Europejskiej.

Ponad 65 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych, podpisano umowy o dofinansowanie dla 1 720 projektów o wartości ok. 138 mld zł, w tym 75,5 mld zł ze środków UE. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla 66 dużych inwestycji.

Zgodnie z założonym celem, do końca roku beneficjenci powinni podpisać umowy na łączną wartość 75 proc. alokacji programu. Do końca 2018 r. Program musi osiągnąć wskaźniki założone w tzw. Ramach Wykonania, od czego zależy uwolnienie rezerwy wynoszącej 6 proc. wartości alokacji. Osiągnięto już prawie wszystkie wskaźniki rzeczowe, a tempo realizacji wskaźników finansowych jest wystarczające, aby na koniec roku osiągnąć stan docelowy.

Dotychczas podpisane umowy zakładają budowę lub modernizację m.in.: 566 km linii kolejowych, 1078 km nowych autostrad i dróg ekspresowych, 780 km gazociągów przesyłowych i 174 oczyszczalni ścieków.

Istotnym elementem spotkania była prezentacja działań ewaluacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w ramach POIŚ. Omówiono również kwestię wdrażania instrumentów zwrotnych w POIiŚ i w Regionalnych Programach Operacyjnych, dyskutowano na temat wsparcia projektów dotyczących spalania odpadów, rozdysponowania środków rezerwy wykonania w sektorze kultury oraz perspektyw dla inicjatywy klastrów energii.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to największy program w historii UE finansowany ze środków unijnej polityki spójności. To 115,6 mld zł (według kursu wymiany walut obowiązującego w maju br.)  na transport, ochronę środowiska, energetykę i inwestycje w infrastrukturę kulturalną i ochronę zdrowia. Programem zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z ministerstwami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary oraz różnymi instytucjami, np. Centrum Unijnych Projektów Transportowych czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komitet Monitorujący doradza Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jak wdrażać POIiŚ 2014–2020 i opiniuje działania ministerstwa jako instytucji zarządzającej programem. Komitet zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIiŚ oraz propozycje Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące zmian programu. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów i organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, NGO-sów, partnerzy społeczni).

 

TAGI

CUPTKomisja EuropejskaMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry