Menu
Fundacja Grupy PKP: wrażliwość społeczna, aktywność i wsparcie

Fundacja Grupy PKP: wrażliwość społeczna, aktywność i wsparcie

2017-04-07

Promowanie historii i tradycji polskiego kolejnictwa, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy aktywizacji osób starszych, wspieranie edukacji z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych – to tylko część projektów realizowanych przez Fundację Grupy PKP. Przez niewiele ponad trzy lata z pomocy Fundacji skorzystały już tysiące beneficjentów.

Kolej jako organizm wielopokoleniowy

Fundację Grupy PKP tworzy zaledwie kilku pracowników i kilkunastu wolontariuszy. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu udało się uruchomić szereg projektów dotyczących różnorodnych dziedzin i grup społecznych. Oczywiście działania Fundacji koncentrują się na kolei: jej byłych oraz przyszłych pracownikach. Dzięki podejmowanym akcjom Grupa PKP przypomina, czym jest służba i etos kolejarza oraz przywraca szacunek do kolejarskiego munduru. Robi to między innymi poprzez zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju zawodowego szkolnictwa kolejowego. Po latach regresu konieczne jest przywracanie jak największej liczby kierunków, dzięki którym kolej pozyska wykwalifikowane kadry. Dlatego właśnie Fundacja zamierza uruchomić programy stypendialne dla uczniów szkół średnich za najlepsze wyniki w nauce. Ponadto młodzież z ubogich rodzin kolejarskich będzie mogła się ubiegać o stypendia socjalne.

Nie da się budować nowoczesnej kolei bez odniesień do historii. Fundacja zaangażowała się m.in. w takie działania, jak wsparcie odbudowy części pomnika nagrobnego Mogiły Kolejarzy z Gozdowa czy organizacja pomocy dla Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – najdłuższej czynnej linii wąskotorowej w Polsce.

Jednym z najważniejszych projektów Fundacji jest: „Nowoczesny Senior - nauka i integracja". Został on zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 – 2020. Składał się z dwóch części: edukacyjnej, w ramach której odbywały się m.in. zajęcia z obsługi komputera i portali społecznościowych, prowadzenia bloga, warsztaty literackie, oraz integracyjnej, zawierającej zajęcia ruchowe, taneczne, a także gry i zabawy. Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i pomoc w aktywnym włączeniu się w życie społeczne. Jednocześnie, dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, była to forma budowania mostu pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem.

– Przez kilka ostatnich lat mieliśmy do czynienia z negatywnym trendem polegającym na spychaniu kolejowego dziedzictwa na margines. Obecnie Grupa PKP przywraca szacunek do tradycji, w tym przede wszystkim do ludzi, którzy przez lata z ogromnym zaangażowaniem tworzyli i rozwijali polską kolej. Dzięki działaniom naszej Fundacji możemy nie tylko im podziękować, ale także czerpać z ich bezcennych doświadczeń – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP SA.

Przeciwko wykluczeniu

Działania Fundacji Grupy PKP to także odpowiedź na potrzebę wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Realizowany właśnie projekt „Widzialni. Pełnosprawni” opiera się na kompleksowym podejściu do problematyki ich aktywizacji. W ramach tego przedsięwzięcia będą prowadzone m.in. szkolenia dla pracodawców, wolontariuszy i osób z niepełnosprawnością. W przyszłości osoby, które przejdą szkolenie mogły znaleźć pracę w spółkach Grupy PKP. Celem projektu jest również edukacja – propagowanie życzliwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Fundacja pomaga ośrodkowi w Łącku, do którego na turnusy rehabilitacyjne przyjeżdżają niepełnosprawne dzieci z ubogich rodzin kolejarskich i domów pomocy społecznej. Rokrocznie w czasie wakacji odpoczywa tam około stu dzieci. Większość życia spędzają one w szpitalach, dlatego właśnie tak ważne jest umożliwienie im spędzenia czasu na łonie natury i zmiany klimatu. Pomimo przeprowadzonych już częściowych prac remontowych, stan techniczny ośrodka pozostawia nadal sporo do życzenia. Dlatego właśnie Fundacja aktywizuje pracowników Grupy PKP do pomocy przy pracach naprawczych. Dzięki pomocy darczyńców zbierane są potrzebne środki i materiały.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zarówno w podróży, jak i na terenach kolejowych to jedno z najważniejszych zadań spółek Grupy PKP. Fundacja postanowiła wesprzeć ten proces, przeprowadzając akcję edukacyjną skierowaną do najmłodszych. Planowane są zajęcia z podstaw programowania ruchu kolejowego, z naciskiem na przejazdy kolejowo-drogowe, prowadzone w sposób ciekawy i przystępny, pozwalający łączyć naukę z zabawą. Doświadczeni wolontariusze, zarówno pracownicy, jak i emeryci kolejowi, będą tłumaczyć m.in. zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zaplanowano wykorzystanie interaktywnych makiet, na których znajdą się: linie kolejowe, przejazdy i przejścia dla pieszych oraz dworce. Dzięki temu można będzie tworzyć różne scenariusze sterowania ruchem kolejowym.

– Doświadczenie pokazuje, że zasad bezpieczeństwa, oczywiście nie tylko na terenach kolejowych, należy uczyć już od najmłodszych lat. Dzieci chłoną wiedzę, a najłatwiej uczą się wtedy, gdy są aktywne. Stąd pomysł zastosowania makiet, rozwijających umiejętność planowania, przewidywania, a w konsekwencji, w przyszłości, unikania i przeciwdziałania niebezpiecznym sytuacjom – mówi Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia tego projektu. Fundacja planuje przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem makiet, między innymi na wybranych dworcach kolejowych.

Od 2005 roku działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK). Spółka realizuje kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania należytej ostrożności na przejazdach oraz kształtowanie i utrwalanie postaw pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa. Fundacja także włączyła się w ten proces i wraz z PKP PLK bierze udział w pracach grup roboczych UIC (Międzynarodowego Związku Kolei) i Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union). Celem dotychczasowych spotkań była m.in. wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym i identyfikacja zagrożeń, wynikających z nieprawidłowego zachowania się na przejazdach.

O Fundacji

Fundacja Grupy PKP powstała w 2013 roku. Spółki Grupy systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne. Stanowi to istotne wsparcie dla realizacji celów Fundacji. Niemniej ważne jest także wsparcie innych darczyńców, których sercu bliskie są jej inicjatywy. Szczegóły o działaniach Fundacji Grupy PKP można znaleźć na stronie internetowej: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/

 

TAGI

Fundacja Grupy PKPPKP SA

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry