Menu
Fitch podnosi ratingi PKP SA oraz PKP Intercity

Fitch podnosi ratingi PKP SA oraz PKP Intercity

2017-03-30

Agencja ratingowa Fitch podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Polskich Kolei Państwowych SA z poziomu BBB do poziomu BBB+ w ratingu długoterminowym (IDR) oraz długoterminowy rating dla PKP Intercity do BBB+ w walucie krajowej i obcej. Podwyższony został także długoterminowy rating krajowy do poziomu AA (pol) z A+ (pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Grupa PKP: siła i znaczenie strategiczne
Agencja przeanalizowała strategię Grupy PKP, wykonanie planu na 2016 r., projekt planu na 2017 r., poziom informatyzacji oraz bezpieczeństwa danych, zasady nadzoru właścicielskiego, długoterminowe projekcje finansowe, zarządzanie polityką płynności, bieżące plany prywatyzacyjne oraz przekształceń własnościowych, politykę zarządzania nieruchomościami i aportowania do spółek Grupy PKP, prawne uwarunkowania wsparcia grupy z budżetu państwa i środków unijnych oraz politykę transportową państwa w obszarze transportu kolejowego.

– Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej PKP SA z poziomu BBB do poziomu BBB+ zostało przyjęte przez MIB z zadowoleniem, gdyż jest najlepszym dowodem na to, że obrany pod koniec 2015 r. kierunek zmian w Grupie PKP, konsekwentnie realizowanych w 2016 r., polegających na podniesieniu efektywności funkcjonowania tej grupy, był jak najbardziej słuszny – powiedział Raportowi Kolejowemu rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś. – Podniesienie poziomu ratingu oznacza pozytywną tendencję w zakresie oceny prognozowanej kondycji finansowej PKP SA.

Po zmianach, jakie zaszły w zarządzie PKP SA w marcu, agencja wydała w komunikat, w którym podkreśliła, że utrzymuje wcześniejsza ocenę wiarygodności i stabilności spółki. „Ratingi odzwierciedlają silną osobowość prawną i strategiczne znaczenie PKP SA dla Polski” – czytamy w komunikacie.

PKP Intercity: pozytywne zmiany
Podwyższenie długoterminowego rating dla PKP Intercity jest to wynikiem podsumowania przez agencję powiązań kredytowych spółki z państwem. Obecnie Fitch stosuje dla PKP Intercity rating według reguł dla podmiotów sektora publicznego. We wcześniejszych latach stosowany był rating dla spółek-matek i zależnych. Jak podaje oficjalny komunikat agencji: „podniesienie ratingu odzwierciedla zmianę kryteriów, jakich używa Fitch do oceny PKP Intercity, w celu lepszego oddania roli podmiotu w polityce państwa, tj. prowadzenia długodystansowego i międzynarodowego transportu pasażerskiego w Polsce”.

– Bardzo cieszy nas fakt, że niezależna agencja zauważa pozytywne zmiany w kondycji naszej spółki. Od początku swej działalności w PKP Intercity przyjęliśmy założenie, że spółka z udziałem Skarbu Państwa powinna działać zgodnie z regułami ekonomii, a realizacja misji publicznej musi być dokonywana przy maksymalnej efektywności wykorzystania posiadanego majątku – podsumował Artur Resmer, członek zarządu ds. finansowych.

Agencja ocenia kontrolę państwa jako silniejszą, argumentując wpływ państwa na spółkę poprzez PKP SA. Wg analityków agencji Fitch państwo istotnie wpływa na codziennie działania PKP Intercity, a także na realizowaną strategię, inwestycje spółki, wybór źródeł finansowania oraz zarządzanie. Na koniec 2016 roku 63% zadłużenia spółki było gwarantowane przez Skarb Państwa, udział ten zwiększy się do około 80% do 2020 roku, ze względu na spłatę zadłużenia niegwarantowanego przez państwo. Agencja wskazała również na silną pozycję płynnościową spółki po jej dokapitalizowaniu, które miało miejsce pod koniec 2015 roku.

TAGI

PKP IntercityPKP SA

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry