Menu
Program Polska Wschodnia znów wyprzedza plan

Program Polska Wschodnia znów wyprzedza plan

2018-07-16

Program Polska Wschodnia z sukcesem rozpoczyna II półrocze 2018 r. Realizacja najważniejszych wyznaczonych na ten rok wskaźników wyprzedziła o 6 miesięcy plan. Nie ma więc ryzyka – unijne pieniądze na rozwój Polski Wschodniej pozostaną w pełnej kwocie w makroregionie.

Plan wydatkowania zrealizowany

Minimalny plan wydatkowania środków dla Programu Polska Wschodnia na koniec 2018 r. – 276 mln euro – został już w całości zrealizowany. W połowie roku certyfikacja wyniosła aż 294 mln euro, co stanowi 107 proc. realizacji rocznej zasady n+3.

Unijna zasada n+3 ma mobilizować państwa członkowskie i beneficjentów. Służy ona sprawnemu rozliczaniu projektów, tak by unijne środki jak najszybciej zaczynały „pracować” w krajowej gospodarce. Zgodnie z tą zasadą, każdy program, począwszy od trzeciego roku realizacji (stąd n+3),  musi co roku otrzymać od Komisji Europejskiej potwierdzenie prawidłowości wydatkowania określonej części środków. Komisja Europejska sprawdza ich wysokość, zgodność z przeznaczeniem (cele) i sposób wydatkowania – to tzw. certyfikacja. Jeśli program nie otrzyma takiej akceptacji lub przedstawi za mało wydatków, może stracić część budżetu (Komisja Europejska odejmie z alokacji jej nierozliczoną w terminie część).

– Zrealizowany z półrocznym wyprzedzeniem plan w wydatkowaniu środków na ten rok to duży i kolejny już sukces w realizacji Programu Polska Wschodnia. Jest to niewątpliwie zasługa sprawnie działającego systemu realizacji Programu – dobrej pracy całego zespołu zaangażowanych osób w instytucjach pośredniczących: PARP i CUPT oraz w naszym ministerstwie. Największe podziękowania chciałbym jednak złożyć beneficjentom, a w szczególności polskim przedsiębiorcom. To dzięki ich aktywności i staranności w realizacji projektów mogliśmy nie tylko na czas rozliczyć się z Komisją Europejską, ale co ważniejsze – zasilić Polskę Wschodnią wartymi miliony inwestycjami rozwojowymi – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Ramy wykonania przed czasem

Równie dobrze Program Polska Wschodnia radzi sobie z wyzwaniem jakim są tzw. ramy wykonania. To cele finansowe i rzeczowe, jakie program musi osiągnąć w połowie realizacji, czyli właśnie na koniec 2018 r. Wykonanie ram pozwala zachować w budżecie programu 6 proc. wartości każdej osi priorytetowej z wyjątkiem Pomocy Technicznej. W Programie Polska Wschodnia jest to w sumie 120 mln euro.

– Ramy wykonania to dodatkowy, oprócz zasady n+3, unijny mechanizm motywacyjny. Jest on niezbędny, by zagwarantować sprawną, ale i efektywną realizację programu. Dla nas oznacza on wyzwanie, aby nie stracić ani jednego euro z budżetu programu – wyjaśnił wiceminister. Trzymamy dobre tempo realizacji Programu. Na dziś ryzyko utraty środków praktycznie nie istnieje, a stawka jest wysoka, bo 120 mln euro to odpowiednik mniej więcej całego budżetu, jaki mamy w Programie Polska Wschodnia dla MŚP na wdrożenie wyników prac B+R – dodał wiceszef resortu inwestycji  i rozwoju.

Dla wskaźników rzeczowych ram wykonania (wg zawartych umów: wsparci przedsiębiorcy, nowe/przebudowane/ zmodernizowane drogi, przebudowane/zmodernizowane linie kolejowe) cele na 2018 r. już zostały osiągnięte. Wskaźnik finansowy (poziom certyfikowanych wydatków) dla osi II – Nowoczesna Infrastruktura Transportowa – już osiągnął 140 proc. celu (228,2 mln euro), a w pozostałych osiach wynosi odpowiednio: dla osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – 75 proc. (87,1 mln euro) i dla osi III – Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa – 64 proc. (26,9 mln euro). Realizacja projektów postępuje i znaczna część wydatków będzie rozliczana w II połowie roku, dlatego osiągnięcie tegorocznych celów finansowych, a tym samym ram wykonania, nie jest zagrożone.

Pierwsze efekty

Dotychczas w Programie Polska Wschodnia rozdysponowano 6 mld zł – to blisko 70 proc. dostępnego budżetu. Z etapu intensywnej kontraktacji Program wchodzi w etap realizacji. Efekty pierwszych, podpisywanych kilka lat temu umów o dofinansowanie już są widoczne. Przykładem zrealizowanego projektu są prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją. Na odcinku Lublin – Lublin Zemborzyce przebudowano już jeden tor. W listopadzie 2017 r. zakończono pierwszy etap prac na stacji Stalowa Wola Rozwadów. Przygotowane zostały cztery nowe tory. Wykonawca zamontował siedem rozjazdów, które zapewnią sprawną obsługę poci

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry