Menu
Ogłoszenie konkursu w Działaniu 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Ogłoszenie konkursu w Działaniu 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

2018-07-11

Od 31 lipca do 28 września 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce (Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot konkursu

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu

1. Budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:

 • instalacji ERTMS,
 • budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych,

2. Systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 5.2 wynosi: 500 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 31 lipca do 28 września 2018 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (8.15–16.15): Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00–844 Warszawa, Plac Europejski 2 w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.5.2/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.). 

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu i dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej: www.cupt.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Działanie 5.2. – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura).

CUPT zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu konkursu w przypadku zmiany przepisów i dokumentów wskazanych w rozdziale Podstawa prawna oraz innych szczególnych sytuacji z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry