Menu
Nowy pakiet rozporządzeń Komisji Europejskiej

Nowy pakiet rozporządzeń Komisji Europejskiej

2018-06-22

W bazie aktów prawnych Unii Europejskiej (EUR-Lex) opublikowano cztery rozporządzenia określające warunki wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa w ramach IV Pakietu Kolejowego.

Rozporządzenia te zastąpią obecnie obowiązujące przepisy dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa cz. A i B, autoryzacji bezpieczeństwa oraz nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Określają one m.in. tryb wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, zarówno w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony do Agencji, jak i do Prezesa UTK. Opisują wymogi i kryteria, jakie muszą spełniać systemy zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz sposoby nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK. Opublikowano również rozporządzenie regulujące opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej podczas wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. 

Rozporządzenia będą obowiązywać w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 16 czerwca 2019 r. lub od 16 czerwca 2020 r. Termin późniejszy dotyczy tych krajów, które przedłużyły okres transpozycji dyrektywy UE 2016/798 do przepisów krajowych. W Polsce decyzja o terminie transpozycji nie została jeszcze podjęta.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/761 z 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/762 z 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/763 z 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764 z 2 maja 2018 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry